Nie otrzymałem wynagrodzenia za wydaną płytę.

Pytanie:

Bardzo bym Państwa prosił o pomoc w sprawie dotyczącej niewypłaceni ami honorarium za wydaną płytę. W 2012 roku nagrałem płytę, w ramach reklamy zagrałem również pare koncertów. Niestety ani za płytę, ani za koncerty wynagrodzenia nie otrzymałem. Czy istnieje szansa na wyegzekwowanie wynagrodzenia?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Niniejsza opinia prawna zawiera analizę sytuacji oraz wskazanie odpowiedzi na zadane pytania w oparciu o przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631, dalej u.p.a.), poglądy doktryny oraz aktualne orzecznictwo sądów polskich.

W opisanym wypadku mamy do czynienia z prawem do artystycznych wykonań. Zgodnie z art. 86 u.p.a.:

1. Każde artystyczne wykonanie utworu lub dzieła sztuki ludowej pozostaje pod ochroną niezależnie od jego wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia. 

2. Artystycznymi wykonaniami, w rozumieniu ust. 1, są w szczególności: działania aktorów, recytatorów, dyrygentów, instrumentalistów, wokalistów, tancerzy i mimów oraz innych osób w sposób twórczy przyczyniających się do powstania wykonania.

W zakresie prawa majątkowych przysługuj Panu z tytułu artystycznego wykonania wyłączne prawo do (art. 86 ust. 1 pkt 2 u.p.a.) korzystania z artystycznego wykonania i rozporządzania prawami do niego na następujących polach eksploatacji:

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania - wytwarzania określoną techniką egzemplarzy artystycznego wykonania, w tym zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową

b) w zakresie obrotu egzemplarzami, na których artystyczne wykonanie utrwalono - wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu egzemplarzy,

c) w zakresie rozpowszechniania artystycznego wykonania w sposób inny niż określony w lit. b) - nadawania, reemitowania oraz odtwarzania, chyba że są one dokonywane za pomocą wprowadzonego do obrotu egzemplarza, a także publicznego udostępniania utrwalenia artystycznego wykonania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym

Za korzystanie i rozpowszechnianie powyższymi prawami przysługuje Panu prawo do wynagrodzenia określonego w umowie lub przepisach. Nie wspomina Pan konkretnie o umowie na mocy której doszło do wytworzenia wykonania artystycznego w formie płyty oraz wprowadzenie do obrotu, w tym w formie insertów do gazety. Przyjmujemy jednak, że taką umowę zawarto – z jej tytułu przysługuje Panu wynagrodzenia ustalone w jej treści, stosownie do tego czy wynagrodzenie przewidziane było za udzielenie licencji czy za rozporządzenie wyłącznymi prawami opisanymi wyżej w art. 86 u.p.a. Wynagrodzenie przysługuje odpowiednio do treści umowy łącznie za wszystkie pola eksploatacji:

1) za wytwarzanie – utrwalenie koncertu metodą cyfrową lub inną oraz zwielokrotnienie na płycie; 

2) za wprowadzanie do obrotu – oferowanie płyt z nagraniem koncertu;
3) rozpowszechnianie - nadawania, reemitowania oraz odtwarzania, chyba że są one dokonywane za pomocą wprowadzonego do obrotu egzemplarza, a także publicznego udostępniania utrwalenia artystycznego wykonania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
W konkluzji z treści umowy powinno wynikać czy przysługuje Panu wynagrodzenie oddzielnie za każde pole eksploatacji czy też jedno wynagrodzenie za wszystkie pola.
Żaden z przepisów u.p.a. nie wskazuje terminu przedawnienia roszczeń z zakresu prawa autorskiego. Zgodnie z obowiązującym poglądem roszczenie o zapłatę za przeniesienie majątkowych praw autorskich (lub udzielenie licencji) przedawnia się na zasadach ogólnych z upływem 10 lat (art. 118 k.c.) licząc od dnia wymagalności roszczenia, tj od dnia wskazane go w umowie lub dnia wejścia w życie umowy, najczęściej jej zawarcia. W tym wypadku Pana roszczenia przedawniają się w  2022 roku. Jeżeli jednak jest Pan przedsiębiorcą i zawarł umowę w sprawie koncertu w ramach swoje działalności gospodarczej przedawnienie wynosi 3 lata.

Tagi: 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY