Nieudzielenie absolutorium członkowi zarządu

Pytanie:

Spółka akcyjna /niepubliczna/ zarząd jednoosobowy. Prezes zarządu może nie otrzymać absolutorium na tegorocznym WZA. Czy w przypadku, gdy prezes zarządu nie otrzyma absolutorium na WZA /podkreślam 1-osobowy zarząd/, może on dalej sprawować swoją funkcję? Co z tej sytuacji może wynikać dla spółki /w sensie prawnym/ i jakie uchwały może podjąć WZA ?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

 

Należy wskazać, iż skutki nieudzielenia absolutorium członkom rady nadzorczej i członkom zarządu są podobne, aczkolwiek nie identyczne. W związku z powyższym poniżej zamieszczamy analogiczną treść odpowiedzi z uwzględnieniem rozbieżności. W związku z powyższym postanowiliśmy odnowić Panu limit pytań. Zatem ma Pan możliwość zadania jeszcze dwóch pytań.

Absolutorium członkom organów spółki jest udzielane przez walne zgromadzenie. Aby go udzielić potrzebna jest uchwała walnego zgromadzenia. Absolutorium udzielane jest poszczególnym członkom, a nie całemu organowi.

Absolutorium jest oceną działania konkretnego członka organu, wyrażaną przez walne zgromadzenie. Charakter prawny absolutorium jest sporny. Przyjmuje się, że jest to akt wewnętrzny spółki. Jest wyrazem akceptacji działań poszczególnych członków organów w poprzednim roku obrotowym, z uwzględnieniem wszystkich aspektów działania. Co do zasady wyłącza odpowiedzialność członka organu, są jednak sytuacje w których będzie ono bezskuteczne.

Nieudzielenie absolutorium nie oznacza odwołania z funkcji. Członek organu nie ma też obowiązku składania rezygnacji. Nie ma przeszkód aby dalej sprawował swoją funkcję.

Nieudzielenie absolutorium jest wyrazem braku akceptacji członka organu ze strony walnego zgromadzenia. W takiej sytuacji członek nie zostanie zwolniony z odpowiedzialności. Spółka będzie mogła wystąpić wobec niego z roszczeniami odszkodowawczymi.

Walne zgromadzenie może odwołać członka zarządu w każdym czasie. Nie dotyczy to sytuacji gdy w statucie ograniczono możliwość odwołania członka zarządu do określonych okoliczności. Odwołanie członka zarządu nie pozbawia go roszczeń ze stosunku pracy lub innego stosunku będącego podstawą pełnienia funkcji.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: