Niezgodność z Konstytucją art. 12 ust. 1 u.s.m.

Pytanie:

W wyroku z dnia 17 grudnia 2008 r. (sygn. P 16/08), Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że art. 12 ust. 1 u.s.m. jest niezgodny z Konstytucją. Na pisemne żądanie członka, któremu przysługuje lokatorskie prawo do lokalu, spółdzielnia ma obowiązek zawrzeć umowę przeniesienia własności lokalu po dokonaniu przez niego spłaty przypadających na lokal części kosztów budowy wraz z odsetkami, nominalnej części umorzenia kredytu lub dotacji gdy spółdzielnia korzystała z pomocy państwowej i spłaty zadłużenia z tytułu bieżących opłat. Proszę o odpowiedzieć czy Trybunałowi chodziło o to, że potrąca się jedynie nominalną kwotę umorzenia kredytu budowlanego, a jeśli tak to czy kwota umorzonego w ramach pomocy państwa kredytu powinna być waloryzowana czy coś innego?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

W powołanym orzeczeniu Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że art. 12 ust. 1 u.s.m. jest niezgodny z art. 64 ust. 2 i 3 w zw. z art. 21 ust. 2 Konstytucji, w zakresie, w jakim zobowiązuje spółdzielnię do zawarcia umowy przeniesienia własności lokalu po dokonaniu przez członka spółdzielni wyłącznie spłat, o których mowa w pkt 1-3 tego przepisu.

Art. 64 ust. 2 Konstytucji stanowi, że własność, inne prawa majątkowe oraz prawo dziedziczenia podlegają równej dla wszystkich ochronie prawnej. Ustęp 3 powołanego artykułu stanowi natomiast, że własność może być ograniczona tylko w drodze ustawy i tylko w zakresie, w jakim nie narusza ona istoty prawa własności. Z kolei art. 21 ust. 2 Konstytucji stanowi, że wywłaszczenie jest dopuszczalne jedynie wówczas, gdy jest dokonywane na cele publiczne i za słusznym odszkodowaniem. 

Powołane powyżej przepisy Konstytucji są wzorcem, z którym w toku postępowania przed Trybunału porównano rozwiązania przyjęte przez ustawodawcę w art. 12 ust. 1 u.s.m. Zarówno z przyjętego wzorca jak i uzasadnienia orzeczenia wynika, że niezgodność z Konstytucją art. 12 ust. 1 u.s.m. polega na tym, że ingerencja w prawo własności spółdzielni mieszkaniowej określona w tym przepisie nie znajduje konstytucyjnej podstawy ani w interesie publicznym, ani w konieczności ochrony praw majątkowych innych osób. Narusza własność spółdzielni, bowiem jest ona ustawowo zobowiązana zadość uczynić żądaniu beneficjenta prawa do lokalu bez możliwości decydowania o tym, czy chce wyzbyć się prawa własności danego lokalu, na czyją rzecz i w zamian za jakie świadczenie wzajemne. Trybunał uznał, że wysokość kwot, które musiała zapłacić osoba żądająca przeniesienia własności lokalu była nieadekwatna do wartości tego lokalu.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY