Niższe odsetki ustawowe

Pytanie:

W projekcie umowy druga strona umowy (zamawiający) zapisała, że w przypadku opóźnienia w płatnościach z jej strony (termin płatności 90 dni) wykonawcy przysługuje prawo naliczenia odsetek za opóźnienie w wysokości 1/3 obowiązujących odsetek ustawowych. Czy można umownie ustalić prawo naliczania odsetek za opóźnienie w wysokosci niższej niż wysokość odsetek ustawowych na podstawie obowiązującej ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych? Czy po upływie terminu płatności (tj. 90 dniu) wykonawca będzie mógł naliczyć odsetki w wysokosci 1/3 ich wysokości ustawowej (gdyż strony wyraziły na takie odsetki zgodę i zapisały to w umowie), czy też należy brać pod uwagę odsetki ustawowe wynikające z ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Nie ulega wątpliwości, iż jeśli projekt umowy dotyczy stosunków między przedsiębiorcami lub podmiotami, o których mowa w art. 3 Ustawy - Prawo zamówień publicznych (a więc - nie wdając się w szczegóły - podmiotów sektora publicznego), a przedmiotem tej umowy jest odpłatne dostarczanie towaru lub odpłatne świadczenie usług, jeżeli strony tej umowy zawierają ją w związku z wykonywaną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową, wówczas określenie odsetek ustawowych w wysokości jednej trzeciej obowiązujących stawek należy uznać za nieważne. Ustawa z 12 czerwca 2003 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych przewiduje bowiem wyraźnie, iż czynność prawna wyłączająca lub ograniczająca uprawnienia wierzyciela lub obowiązki dłużnika, o których mowa w Ustawie jest nieważna (art. 9 Ustawy).

Za taką czynność uznaje się powszechnie klauzule umowne dotyczące ustalenia wysokości odsetek w wysokości niższej niż wynika to z przepisów powołanej wyżej Ustawy. Nawet, jeśli strony wyraziły zgodę na odsetki niższe, niż wynikające z mocy ustawy, postanowienia te będą nieważne. Jeżeli zatem strony w umowie przewidziały termin zapłaty dłuższy niż 30 dni (wedle stanu opisanego w pytaniu - 90 dni), wierzyciel zgodnie z art. 5 Ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych może żądać odsetek ustawowych za okres począwszy od 31 dnia po spełnieniu swojego świadczenia niepieniężnego i doręczeniu dłużnikowi faktury lub rachunku - do dnia zapłaty, ale nie dłuższy niż do dnia wymagalności świadczenia pieniężnego. Uprawnienia wierzyciela określonego w art. 5 Ustawy nie można - jak zostało już wskazane - wyłączyć, ani ograniczyć w umowie, jeśli tak się bowiem stanie odpowiednie klauzule dotknięte będą sankcją nieważności, nie wywołają zatem żadnych skutków prawnych.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: