Nowela do kro a art. 299 ksh

Pytanie:

Czy za dzień powstania roszczenia, o jakim mowa w art. 6 noweli do kodeksu rodzinnego i opiekuńczego uważa się dzień wniesienia powództwa z art. 299 kodeksu spółek handlowych, dzień uprawomocnienia wyroku, czy też dzień, kiedy niewypłacalność spółki stała się oczywista? Wedle art. 6 noweli, jeżeli roszczenie powstało przed wejściem w życie ustawy egzekucję prowadzi się według przepisów dotychczasowych. Egzekucja przeciwko spółce z o.o. jest prowadzona od 2002 r. i od początku była bezskuteczna mimo egzekucji z nieruchomości, ponieważ wierzytelności korzystające z pierwszeństwa przekraczały wartość nieruchomości. W kwietniu 2005 r. wystąpiłem z powództwem przeciwko prezesowi spółki. Według nowych przepisów kro nie mogę prowadzić egzekucji z majątku wspólnego prezesa i jego żony, natomiast taką możliwość dawały stare przepisy. W tej sytuacji znaczenie pierwszorzędne ma dzień powstania roszczenia przeciwko prezesowi spółki.

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

W myśl art. 299 kodeksu spółek handlowych, jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania. Decydującym kryterium powodującym powstanie osobistej odpowiedzialności członka zarządu za zobowiązania spółki z o.o. jest zatem bezskuteczność egzekucji wobec spółki. Wydaje się zatem, iż moment zaistnienia bezskuteczności egzekucji wobec spółki z o.o. decydować będzie o powstaniu roszczenia (prawnej możności poszukiwania ochrony prawnej na skutek zaistnienia określonego zdarzenia) z art. 299 ksh. Jeżeli bezsuteczność egzekucji powstała przed 20 stycznia 2005 r., do oceny skutków prawnych w zakresie odpowiedzialności współmałżonka za zobowiązania drugiego małżonka - członka zarządu spółki z o.o. stosować należy przepisy dotychczasowe. Jeżeli zaś bezskuteczność egzekucji zaistniała po wspomnianej dacie - należy stosować przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w nowym, zmienionym brzmieniu.

W świetle nowych przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, uzyskanie tytułu egzekucyjnego przeciwko członkowi zarządu spółki z o.o. skutkować będzie możliwością skierowania egzekucji do majątku osobistego dłużnika oraz pewnych elementów majątku wspólnego. Przesądza o tym treść art. 7761 par. 1 kodeksu postępowania cywilnego. Tymi elementami są pobrane przez dłużnika wynagrodzenie za pracę lub dochody uzyskane z prowadzonej przez niego działalności zarobkowej, korzyści z uzyskane z jego praw autorskich i praw pokrewnych, praw własności przemysłowej oraz innych praw twórcy (wszystkie te składniki majątku wchodzą przecież ze swej istoty do majątku wspólnego osób pozostających w małżeńskiej wspólności ustawowej).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: