Obniżka stawki procentowej oplaty za użytkowanie

Pytanie:

W 1999 r. z Urzędem Gminy zawarłam umowę w formie aktu notarialnego na okoliczność nieodpłatnego przeniesienia własności garażu i oddania gruntu w użytkowanie wieczyste na okres 40 lat, w którym ustalono, że oplata roczna za użytkowanie gruntu wynosi 10% jego wartości. Następnie w 2004 r. Uchwałą Rady Gminy obniżono stawkę procentową opłaty rocznej do 3% o czym nie zostałam powiadomiona pismem urzędowym, a dowiedziałam się o tej istotnej zmianie przypadkiem tzw. pocztą pantoflową. W uchwale tej ustalono, że aby obniżenie stawki procentowej było skuteczne użytkownik wieczysty musi na własny koszt ponownie zmienić posiadaną umowę notarialną na nowy akt notarialny z uwzględnieniem obniżenia stawki na 3%. Uchwała zastrzega również, że rzeczywiste obniżenie opłaty rocznej nastąpi dopiero na wniosek użytkownika wieczystego od 1 stycznia roku następującego po roku, w którym złożono wniosek. Jako użytkownik wieczysty w przedmiotowej sprawie nie zgadzam się z żądaniem Urzędu Gminy, aby konieczne było zawieranie nowego aktu notarialnego z powodu zmiany stawki procentowej opłaty rocznej i ponoszenie po raz drugi kosztów za czynność już raz opłaconą na najbliższe 40 lat. Tak samo nie zgadzam się ze stanowiskiem Gminy, że tylko na wniosek użytkownika może nastąpić obniżka opłaty rocznej za użytkowanie gruntu. Uważam, że nie jest potrzebny nowy akt notarialny, a tylko aktualizacja stawki procentowej, twierdzę również, że naliczenie nowej obniżonej do 3% opłaty rocznej nie powinno nastąpić pod warunkiem złożenia wniosku przez użytkownika, lecz z urzędu i to po uprzednim wypowiedzeniu dotychczasowych warunków w formie pisemnej. Czy Urząd Gminy ma prawo uzależniać obniżenie opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu zajętego pod garaż od sporządzenia na mój koszt nowej umowy w formie aktu notarialnego uwzględniającego zmianę stawki procentowej opłaty rocznej z 10% na 3%, skoro już raz zapłaciłam za akt notarialny, a zmiana stawki może być dokonana przez jej aktualizację oraz obarczania mnie obowiązkiem złożenia wniosku o obniżenie stawki opłaty rocznej zamiast naliczenia nowej stawki z urzędu za uprzednim pisemnym wypowiedzeniem obecnych warunków.

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami ustalają stawki procentowe służące do ustalania opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste:  

 1. nieruchomości gruntowe na działalność charytatywną oraz na niezarobkową działalność: opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, wychowawczą, naukową lub badawczo-rozwojową - 0,3 % ceny;  
 2. za nieruchomości gruntowe oddane na cele mieszkaniowe, na realizację urządzeń infrastruktury technicznej i innych celów publicznych oraz działalność sportową - 1 % ceny; 
 3. za nieruchomości gruntowe na działalność turystyczną - 2 % ceny; 
 4. za pozostałe nieruchomości gruntowe - 3 % ceny.  

Żaden z tych przepisów nie przewiduje stawki 10% (taka stawka jest stosowana przy dodatkowej opłacie za niezagospodarowanie nieruchomości przez użytkownika. Stawki procentowe mogą ulec zmianie przez zmianę przepisów (wtedy ustawodawca reguluje tez najczęściej procedurę zmiany do już istniejącego użytkowania) albo przez trwałą zmianę sposobu korzystania z nieruchomości (np. z celów oświatowych na mieszkalne). W tym drugim przypadku procedura zmiany stawki jest taka sama, jak przy aktualizacji opłaty ze względu na zmianę wartości nieruchomości. W takim wypadku właściwy organ powinien wypowiedzieć na piśmie wysokość dotychczasowej stawki do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego, przesyłając równocześnie ofertę przyjęcia nowej jej wysokości. W wypowiedzeniu należy wskazać podstawy zastosowania nowej stawki i pouczyć użytkownika wieczystego o sposobie zakwestionowania wypowiedzenia. Użytkownik wieczysty może, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wypowiedzenia, złożyć do samorządowego kolegium odwoławczego właściwego ze względu na miejsce położenia nieruchomości, wniosek o ustalenie, że zmiana stawki jest nieuzasadniona. Ciężar dowodu, że istnieją przesłanki do zmiany stawki, spoczywa na właściwym organie.  
Złożenie powyższego wniosku nie zwalnia jednak z obowiązku uiszczania opłat w dotychczasowej wysokości. W przypadku niezłożenia wniosku właściwy organ oraz użytkownika wieczystego obowiązuje nowa wysokość stawki zaoferowana w wypowiedzeniu. 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Czym jest użytkowanie wieczyste?

  Użytkowanie wieczyste to prawo o charakterze dość mocno zbliżonym do prawa własności, jednak nie tożsame z nim. W pewien sposób przypomina także ograniczone prawa rzeczowe. Użytkowanie (...)

 • Obniżka podatku od wydobycia miedzi i srebra

  Nowelizacja przepisów obniża o 15% stawki podatku od wydobycia miedzi i srebra poprzez zmniejszenie współczynników przyjmowanych do obliczania stawki podatku od ich wydobycia. Bez (...)

 • Dopłaty do oprocentowania kredytów eksportowych

  Program Dopłat do Oprocentowania Kredytów Eksportowych – tzw. Program DOKE został uruchomiony na podstawie ustawy z dnia 8 czerwca 2001 roku o dopłatach do oprocentowania kredytów (...)

 • Uproszczenia typu safe harbour w roku 2020

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia rodzaju bazowej stopy procentowej i marży dla potrzeb cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób (...)

 • Stopy procentowe składki na ubezpieczenie wypadkowe

  1 kwietnia 2018 r. weszły w życie zmiany przepisów określających obowiązujące wysokości stóp procentowych składki na ubezpieczenie wypadkowe.

NA SKÓTY