Obowiązek odprowadzania składki na Fundusz Pracy

Pytanie:

Jakie jest najniższe wynagrodzenie, od którego istnieje obowiązek odprowadzania składki na fundusz pracy?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy dotyczy osób podlegających obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, osiągających podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wynoszącą w przeliczeniu na okres miesiąca co najmniej najniższe wynagrodzenie, które:

 • pozostają w stosunku pracy. Nie opłaca się jednak składek na Fundusz Pracy za pracowników o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności zatrudnionych w zakładach aktywizacji zawodowej, Polskim Związku Głuchych, Polskim Związku Niewidomych, Związku Ociemniałych Żołnierzy RP, Towarzystwie Opieki nad Ociemniałymi oraz w Zakładzie Niewidomych w Laskach.

 • są żołnierzami zawodowymi, funkcjonariuszami Policji, UOP, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Biura Ochrony Rządu, jeżeli podjęli służbę po 1 stycznia 1999 r.,

 • są funkcjonariuszami Służby Celnej,

 • wykonują pracę na podstawie umowy o pracę nakładczą,

 • wykonują pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia,

 • współpracują z osobami wykonującymi pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia,
  wykonują pracę w okresie odbywania kary pozbawienia wolności,

 • pobierają stypendia sportowe,

 • są członkami zespołów adwokackich,

 • otrzymują świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny - przewidziane w Układzie zbiorowym pracy dla pracowników zakładów górniczych z dnia 21 grudnia 1991 r. i w ustawie z dnia 26 listopada 1998 r. o dostosowaniu górnictwa węgla kamiennego do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej oraz szczególnych uprawnieniach i zadaniach gmin górniczych (Dz.U. nr 162, poz. 1112) lub w odrębnych przepisach,

 • są członkami rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych. Nie opłaca się składek na Fundusz Pracy za członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych, którzy wnieśli wkład gruntowy o powierzchni użytków rolnych powyżej 2 ha przeliczeniowych,

 • pozostałe osoby podlegające obowiązkowi ubezpieczeń emerytalnego i rentowych, np. osoby prowadzące pozarolniczą działalność oraz osoby z nimi współpracujące.

W odniesieniu do osób podlegających obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z więcej niż jednego tytułu, obowiązek opłacania składek na Fundusz Pracy powstaje z każdego z tych tytułów, jeżeli łącznie kwoty stanowiące podstawę wymiaru składek na te ubezpieczenia wynoszą co najmniej kwotę najniższego wynagrodzenia.Obowiązek przekazywania składek na Fundusz Pracy ciąży na płatniku składek. Składka na Fundusz Pracy finansowana jest ze środków płatników. Nie opłaca się jednak składek na Fundusz Pracy za osoby podlegające obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym będące:

 • osobami duchownymi,

 • osobami pobierającymi zasiłek stały lub gwarantowany zasiłek okresowy przyznany z pomocy społecznej,

 • osobami podlegającymi ubezpieczeniu społecznemu rolników,

 • żołnierzami niezawodowymi w służbie czynnej, tj. odbywającymi czynną służbę wojskową, określoną w art. 59 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 1992 nr 4, poz. 16 z późn. zm.),

 • osobami odbywającymi zastępcze formy służby wojskowej,

 • osobami przebywającymi na urlopach wychowawczych,

 • osobami pobierającymi zasiłek macierzyński.

Podstawę wymiaru składki na Fundusz Pracy stanowi podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, która w przeliczeniu na okres miesiąca odpowiada co najmniej kwocie najniższego wynagrodzenia. Podstawy wymiaru składki nie ogranicza się do 30-krotności przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Obecnie (10.04.2002) kwota najniższego wynagrodzenia wynosi 760 złotych brutto.
Stopa procentowa składki na Fundusz Pracy od 1 stycznia 1999 r. wynosi 2,45% podstawy wymiaru.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: