Obowiązek zaspakajania potrzeb rodziny

Pytanie:

Mąż od jakiegoś czasu zamieszkuje u kochanki i utrzymuje ją. Bezrobotnej żonie z małoletnim dzieckiem przekazuje miesięcznie kwotę przez siebie ustaloną na zaspokojenie podstawowych potrzeb. Kwota ta nie stanowi nawet 1/4 jego średnich miesięcznych dochodów (które są wysokie - 10 - 20 tys.) Opłaca też kochance wczasy zagraniczne, a ostatnio kilkumiesięczny pobyt na innym kontynencie gdzie sam został oddelegowany do pracy. Czy pieniądze wydatkowane na te cele można traktować jako trwonienie majątku wspólnego? W małżeństwie nie ma ustanowionej rozdzielności majątkowej a pieniądze pochodzą tylko z wynagrodzenia męża za pracę.

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Pobrane przez jednego z małżonków wynagrodzenie za pracę wchodzi w skład majątku wspólnego małżonków, o ile nie została ustanowiona między małżonkami rozdzielność majątkowa (art. 32 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy, dalej: k.r.o.). Przyczynianie się do zaspokojenia potrzeb rodziny jest podstawowym obowiązkiem małżonków. W przypadku, gdy jeden z małżonków pozostających we wspólnym pożyciu nie spełnia ciążącego na nim obowiązku przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny, sąd może nakazać, ażeby wynagrodzenie za pracę lub inne należności przypadające temu małżonkowi były w całości lub w części wypłacane do rąk drugiego małżonka (art. 28 k.r.o.). Jednakże w Pani przypadku ten sposób egzekwowania środków na utrzymanie rodziny będzie prawdopodobnie niedopuszczalny, gdyż Pani i Pani mąż nie pozostajecie we wspólnym pożyciu (z pytania wynika, że mąż wyprowadził się do innej osoby). W przypadku, gdy jeden z małżonków wykonuje zarząd majątkiem wspólnym w sposób lekkomyślny, narażając na szwank interesy majątkowe rodziny, sąd może na żądanie jednego z małżonków pozbawić drugiego małżonka samodzielnego zarządu majątkiem wspólnym lub niektórymi składnikami tego majątku (art. 40 k.r.o.). Jednakże decyzja, co uznać należy za "ważne powody", które mogą uzasadniać pozbawienie drugiego małżonka zarządu majątkiem wspólnym należy do sądu. Jeżeli nie jest możliwe ani nakazanie przez sąd wypłacania wynagrodzenia męża do Pani rąk, ani pozbawienie lub ograniczenie w wykonywaniu przez Pani męża zarządu majątkiem wspólnym, pozostaje powództwo przeciw mężowi o przyczynianie się do zaspokajania potrzeb rodziny (separacja faktyczna, czyli ustanie wspólnego pożycia nie powoduje bowiem zniesienia obowiązku przyczyniania się do zaspokojenia potrzeb rodziny). Sąd może jednak nie uwzględnić tego powództwa, jeżeli uzna, że świadczona na Pani rzecz co miesiąc kwota czyni zadość obowiązkowi wynikającemu z art. 27 k.r.o., czyli obowiązku przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: