e-prawnik.pl Porady prawne

Obowiązek zawarcia umowy przez organizatora

Pytanie:

Jeśli firma wygra przetarg na zamówienie publiczne a miasto uchyla się od zawarcia umowy na realizację zamówienia, co można zrobić, jakie środki ochrony przysługują?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Obowiązek zawarcia umowy przez organizatora

29.11.2005

Umowa pomiędzy oferentem a organizatorem przetargu zawierana na podstawie ustawy o zamówieniach publicznych, powinna zostać zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Do przetargu organizowanego na podstawie ustawy o zamówieniach publicznych stosuje się również przepisy kodeksu cywilnego.

Zgodnie z poglądami doktryny, z chwilą wyboru oferty powstaje między organizatorem przetargu a oferentem (którego oferta została wybrana), stosunek prawny stanowiący samodzielną podstawę prawną do zawarcia umowy spełniającej przewidziane w ustawie warunki.

Zgodnie z art. 702 § 3 w zw. z art. 703 § 3 k.c., jeżeli ważność umowy zależy od spełnienia szczególnych wymagań przewidzianych w ustawie, zarówno organizator aukcji, jak i jej uczestnik, którego oferta została przyjęta, mogą dochodzić zawarcia umowy. W związku z powyższym, zamawiający może dochodzić zawarcia umowy na drodze postępowania sądowego. W myśl art.  art. 64 k.c., prawomocne orzeczenie sądu stwierdzające obowiązek oferenta złożenia określonego oświadczenia woli zastępuje takie oświadczenie.

Należy również pamiętać, iż w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ