e-prawnik.pl Porady prawne

Obowiązek złożenia zeznania PIT-38

Pytanie:

W ubiegłym roku osiągnąłem przychód ze sprzedaży papierów wartościowych; powyższa transakcja była zrealizowana ze stratą. Czy pomimo tego ze nie osiągnąłem dochodu, a jedynie przychód ze sprzedanych akcji powinienem złożyć w US deklarację PIT-38?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Obowiązek złożenia zeznania PIT-38

14.7.2006

Regulacje związane obowiązkiem składania przez podatników zeznań rocznych zawarte są min. w art. 45 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 1991 nr 80, poz. 350 ze zm.). Wskazany przepis prawa zawarty jest w rozdziale 8 ustawy zatytułowanym: „Zeznania podatkowe” Zgodnie z art. 45. ust. 1a pkt 1: w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym odrębne zeznania, według ustalonych wzorów o wysokości osiągniętego w roku podatkowym dochodu (poniesionej straty) z: kapitałów opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30b, czyli min. od dochodu uzyskanego z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych. Wyraźnie zaznaczyć, należy fakt, że podatnik ma obowiązek złożyć PIT-38, niezależnie od faktu, czy uzyskał w danym roku podatkowym dochód, czy stratę ze sprzedaży papierów wartościowych. Już sama nazwa formularza PIT-38: „Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym” wskazuje, że zeznanie obejmuje swym zakresem zarówno osiągnięty dochód, jak i poniesioną stratę.

Poza powyższym, proszę zwrócić uwagę na informację zmieszczoną na formularzu, a także na instrukcje zawarte w broszurze informacyjnej do zeznania PIT-38. Wynika z nich jednoznacznie, że formularz jest przeznaczony dla podatników, którzy w roku podatkowym uzyskali przychody z odpłatnego zbycia:

  • papierów wartościowych,
  • pożyczonych papierów wartościowych,
  • pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikających,
  • udziałów w spółkach mających osobowość prawną,
  • a także uzyskali przychody z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.

Jak sam Pan podkreśla uzyskał Pan przychód ze sprzedaży papierów wartościowych, z tymże koszty uzyskania tego przychodu były na tyle wysokie, że doprowadziły do powstania straty. Niemniej, strata też powinna być wykazana w złożonym za dany rok podatkowy zeznaniu PIT-38.

Warto nadmienić, iż o wysokość powstałej straty ze źródła przychodów, jakim jest odpłatne zbycie, może Pan w kolejnych pięciu po sobie następujących latach podatkowych - obniżyć dochód z tego źródła. Niemniej, wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych pięciu lat nie może przekroczyć 50% wykazanej straty.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ