Obowiązki zakładu ubezpieczeń - likwidacja szkody

Pytanie:

Umowa ubezpieczenia mieszkania zawarta była na okres roku tj. od 07.02.06 do 06.02.06, aby przedłużyć umowę na kolejny okres roczny ubezpieczony winny był w ciągu 30 dni od końca pierwszej umowy rocznej wpłacić kolejną składkę (zgodnie z postanowieniami § 9 pkt 3 ogólnych warunków ubezpieczenia mieszkań), niestety zrobił to dzień później nie 07.02.2006 lecz 08.02.2006 opłacił składkę i przedłużył okres obowiązywania polisy kolejny rok. Niestety dzień później po opłaceniu składki tj. 09.02.2006 zalał mieszkanie sąsiadowi, sąsiad również posiadał ubezpieczenie mieszkania. Następnie poszkodowany sąsiad zgodnie z wytycznymi zakładu ubezpieczeń zwrócił się z roszczeniem do sąsiada, który go zalał, a ten niezwłocznie zaniósł pismo roszczeniowe do zakładu ubezpieczeń ze swojej strony poszkodowany złożył wszystkie niezbędne dokumenty i załączył protokół administratora budynku. Ponieważ po miesiącu sąsiad, który wyrządził szkodę nie otrzymał żadnego pisma dotyczącego szkody, nie poinformowano go również o oględzinach, zapytał poszkodowanego o postępie w sprawie, okazało się iż zakład ubezpieczeń, dokonał oględzin 2 tyg. po szkodzie (nie informując o tym w żaden sposób wyrządzającego szkodę), a następnie zakwestionował polisę tego, który szkodę wyrządził i próbuje dowieść, iż szkoda miała miejsce nie w dniu 09.02.06 lecz w dniu opłacenia składki tj. 08.02.06 i w związku z tym zakład nie odpowiadałby za szkody z tyt. tej polisy (gdyż odpowiedzialność PZU wg ogóln. warunków ubezp. powstaje dnia następnego po opłaceniu składki) i w związku z powyższym poinformował poszkodowanego, iż lepiej gdy on skorzysta ze swojej polisy zanim cała sprawa się wyjaśni. Ponieważ są świadkowie i wezwany został również na miejsce w dniu zdarzenia administrator budynku twierdzenia PZU zdają się być bezpodstawne. Jakie prawa ma w tej sytuacji ten, który szkodę wyrządził, czy powinien zostać poinformowany, iż nie skorzystano z jego polisy, jeśli tak to w jakim terminie zakład powinien to uczynić i w jakiej formie ? Czy sprawca powinien być poinformowany o oględzinach rzeczoznawcy z zakładu ubezpieczeń? Czy jeżeli zakład ubezpieczeń nie chce pokryć szkody z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej sprawcy, to co dalej? Czy sprawca powinien wystąpić z pismem dotyczącym szkody do zakładu ubezpieczeń oraz dlaczego nie poinformowano go o oględzinach, kiedy go to bezpośrednio dotyczy? Czy zakład ubezpieczeń może "potajemnie" przeprowadzać dochodzenie nie informując o tym jednej ze stron w ogóle? Proszę o odpowiedź czy sprawca powinien podjąć jakieś kroki np. pismo do zakładu ubezpieczeń skoro zakład ubezpieczeń w ogóle się z nim nie kontaktuje?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Powyższe kwestie, czyli poszczególne prawa i obowiązki stron umowy oraz osoby poszkodowanej, określają regulaminy, ogólne warunki umowy itp. - elementy stosunku prawnego. Należy więc przede wszystkim zapoznać się z postanowieniami umowy. W tym miejscu można jedynie wskazać, jakie są typowe (najczęściej spotykane w praktyce) zapisy w ogólnych warunkach umów ubezpieczenia, dotyczące działań związanych z tzw. likwidacją szkody. I tak w opisanym przypadku takim typowym i ważnym postanowieniem ogólnych warunków umowy jest zapis, zgodnie z którym  zaspokojenie lub uznanie przez sprawcę szkody roszczenia o naprawienie szkody, które jest objęte ubezpieczeniem, nie ma skutków prawnych względem zakładu ubezpieczeń, jeśli ten zakład nie wyraził wcześniej zgody. Nie wydaje się więc wskazane w tej sytuacji dobrowolne zapłacenie odszkodowania sąsiadowi.

Co do obowiązków zakładu ubezpieczeń, to z reguły powinien on po otrzymaniu zawiadomienia od sprawcy szkody  w określonym terminie (np. 7 czy 14 dni) podjąć postępowanie dotyczące ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, zasadności zgłoszonych roszczeń i wysokości odszkodowania, a także do poinformować pisemnie lub drogą elektroniczną ubezpieczającego, ubezpieczonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia jakie dokumenty są potrzebne do ustalenia odszkodowania. Najczęściej też zakłady ubezpieczeń mają obowiązek poinformować zarówno sprawcę szkody, jak i poszkodowanego o rozpoczęciu powyższego postępowania.

Jednak w sytuacjach, gdy odszkodowanie nie przysługuje zakłady ubezpieczeń zobowiązują się do informowania o tym pisemnie osoby występującej z roszczeniem.

Ubezpieczającemu lub uprawnionemu z umowy ubezpieczenia przysługuje też co do zasady prawo do wniesienia pisemnej skargi bądź zażalenia, dotyczącej realizacji przez zakład ubezpieczeń umowy ubezpieczenia. Przy tym często przewidziany jest termin do odpowiedzi na taką skargę.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: