Obowiązkowe OC księgowej

Pytanie:

Czy osoba fizyczna nie prowadząca działalności posiadająca uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych prowadząc na umowę zlecenie kilku firmom księgowość musi mieć wykupione OC?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Art. 4 ustawy o ubezpieczeniu obowiązkowym mówi, że ubezpieczeniami obowiązkowymi są: 1) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów, zwane dalej „ubezpieczeniem OC posiadaczy pojazdów mechanicznych”; 2) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego, zwane dalej „ubezpieczeniem OC rolników”; 3) ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych, zwane dalej „ubezpieczeniem budynków rolniczych”; 4) ubezpieczenia wynikające z przepisów odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską, nakładających na określone podmioty obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia.

Takim odrębnym przepisem jest art. 80 ustawy o rachunkowości, który statuuje, że podmioty uprawnione do wykonywania działalności usługowej w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych, są obowiązane do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością. Obowiązek ubezpieczenia OC powstaje nie później niż w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia wykonywania działalności usługowej w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych. Forma prowadzenia działalności jest nieistotna. Przesądza to paragraf 5 rozporządzenia wykonawczego w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia osób wykonujących działalność rachunkową, który mówi, że w przypadku podmiotów wykonujących działalność usługową w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych w dniu wejścia w życie rozporządzenia, obowiązek ubezpieczenia OC powstaje najpóźniej w dniu 2 stycznia 2004 r.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: