Obwieszczenie o licytacji

Pytanie:

Czy komornik może w trakcie postępowania egzekucyjnego używać identyfikatorów firmy (nazwa, adres, dane właścicieli) w tzw. publikatorach mając świadomość, że spowoduje to duże straty firmy związane z obniżeniem zaufania klientów nie związanych egzekucją? Jaka jest jego odpowiedzialność? Komornik po zajęciu ruchomości - dwa samochody - mimo zgody właścicieli firmy/dłużników ogłosił, że w biurze handlowym firmy pod konkretnym adresem z podaniem nazwy firmy odbędzie się licytacja samochodów - tu podał marki, roczniki i nr rej. samochodów. Miało to miejsce w ogłoszeniu w lokalnej gazecie nakł. 5000 egz. Po tym działaniu ewidentnie zanotowano drastyczny spadek sprzedaży w biurze handlowym. Czy komornik może tak postępować mając świadomość wyrządzonych szkód i jaka jest jego odpowiedzialność oraz jak można temu skutecznie zapobiegać?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Z opisu stanu faktycznego wynika, iż toczy się w Państwa przypadku postępowanie egzekucyjne. Egzekucja prowadzona jest z ruchomości (samochodów). Zagadnienia związane z postępowaniem egzekucyjnym reguluje kodeks postępowania cywilnego. Zgodnie z jego przepisami, do egzekucji z ruchomości komornik przystępuje przez ich zajęcie. Komornik dokonuje zajęcia przez wpisanie ruchomości do protokołu zajęcia. Odpis protokołu zajęcia należy doręczyć dłużnikowi i współwłaścicielom zajętej ruchomości, którzy nie są dłużnikami. Dłużnik powinien przy zajęciu, a jeżeli jest nieobecny - niezwłocznie po otrzymaniu odpisu protokołu zajęcia, wymienić komornikowi znajdujące się w jego władaniu ruchomości, do których osobom trzecim przysługuje prawo żądania zwolnienia ich od egzekucji, ze wskazaniem adresów tych osób. Komornik zawiadomi o zajęciu osoby wskazane przez dłużnika. Zajęcie ma ten skutek, że rozporządzenie ruchomością dokonane po zajęciu nie ma wpływu na dalszy bieg postępowania, a postępowanie egzekucyjne z zajętej ruchomości może być prowadzone również przeciwko nabywcy. We wspomnianym protokole zajęcia komornik oznacza wartość każdej zajętej ruchomości. Na każdej zajętej ruchomości komornik umieści znak ujawniający na zewnątrz jej zajęcie. Zajęte ruchomości komornik pozostawi we władaniu osoby, u której je zajął. Kodeks postępowania cywilnego reguluje także, jak dalej powinien postępować z zajętymi ruchomościami komornik. I tak zgodnie z artykułem 864 kodeksu postępowania cywilnego sprzedaż zajętych ruchomości nie może nastąpić wcześniej niż siódmego dnia od daty zajęcia. Sprzedaż zajętych ruchomości może nastąpić bezpośrednio po zajęciu tylko w dwóch przypadkach. Jeżeli ruchomości ulegają łatwo zepsuciu albo sprawowanie nad nimi dozoru lub ich przechowywanie powodowałoby nadmierne koszty, a także w przypadku, gdy zajęto inwentarz żywy, a dłużnik odmówił zgody na przyjęcie go pod dozór. Co do zasady natomiast zajęte ruchomości komornik sprzedaje w drodze licytacji publicznej (jeżeli komornik nie wykorzysta innych sposobów). Cena wywołania w pierwszym terminie licytacji publicznej wynosi trzy czwarte wartości szacunkowej. Jeżeli licytacja w pierwszym terminie nie dojdzie do skutku, zajęte ruchomości mogą być sprzedane w drugim terminie licytacyjnym. Cena wywołania w drugim terminie licytacyjnym wynosi połowę wartości szacunkowej.

Sprzedaż licytacyjna nie może nastąpić za cenę niższą od ceny wywołania. Co istotne w Państwa przypadku o terminie i miejscu licytacji komornik zawiadamia dłużnika najpóźniej na trzy dni przed dniem licytacji. Szczegółowy przygotowania i przeprowadzenia takiej licytacji określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 marca 1968 r. w sprawie czynności komorników. Zgodnie z jego paragrafem 80 licytacja odbywa się w miarę możliwości poza miejscem, w którym ruchomości się znajdują. Jednak komornik nie może wyznaczyć licytacji poza miejscem, w którym ruchomości się znajdują, jeżeli wierzyciel się temu sprzeciwia. Termin licytacji powinien być wyznaczony w możliwie najkrótszym czasie, tak jednak aby pomiędzy nim a ogłoszeniem o licytacji upłynął co najmniej tydzień. Z mocy paragrafu 84 powołanego rozporządzenia komornik ma obowiązek ogłosić o licytacji przez obwieszczenie, w którym powinien wymienić: 1) miejsce i czas licytacji; 2) ruchomości, które mają być sprzedane, z podaniem ich rodzaju i sumy oszacowania poszczególnych ruchomości, 3) miejsce i czas, w którym można oglądać ruchomości. Ogłoszenie jest dokonane z chwilą doręczenia odpisu obwieszczenia stronom i dozorcy zajętych ruchomości oraz wywieszenia obwieszczenia w budynku sądu powiatowego właściwego dla miejsca sprzedaży. Obwieszczenie powinno pozostać wywieszone do dnia licytacji. Zgodnie z paragrafem 86 powołanego rozporządzenia komornik ma obowiązek w celu rozpowszechnienia wiadomości o licytacji zarządzić dokonanie ogłoszenia o licytacji w sposób przyjęty w danej miejscowości. Zgodnie natomiast z § 87, jeżeli wartość ruchomości, objętych jednym obwieszczeniem o licytacji, została oznaczona na sumę wyższą niż piętnaście tysięcy złotych, komornik może zamieścić także jednorazowe obwieszczenie w dzienniku poczytnym w danej miejscowości albo podać je do publicznej wiadomości za pośrednictwem innych środków informacji masowej.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: