Odliczanie VAT przy opodatkowaniu VAT marża

Pytanie:

Prowadząc auto handel często stosuję sprzedaż marżową. Zakupiony samochód do dalszej sprzedaży często remontuję, ponoszę dodatkowe koszty. Czy mając taką sprzedaż, mogę odliczać podatek naliczony od faktur kosztowych zw. z remontem samochodów?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ww. ustawy o podatku od towarów i usług (VAT), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Podatnik handlujący samochodami osobowymi może zastosować opodatkowanie podatkiem VAT marży, pod warunkiem że nabywa używane samochody osobowe od:  

 • osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej bez osobowości prawnej, nie będącej podatnikiem podatku od wartości dodanej;

 • podatników podatku od wartości dodanej, jeżeli dostawa tych towarów była zwolniona od podatku przedmiotowo albo była dokonana przez podatnika zwolnionego ze względu na wysokość obrotów;

 • podatników podatku od wartości dodanej, jeżeli dostawa tych towarów była opodatkowana podatkiem od wartości dodanej na zasadach marży, a nabywca posiada dokumenty jednoznacznie potwierdzające nabycie towarów na tych zasadach. 

W systemie VAT-marża podstawą opodatkowania jest marża, stanowiąca różnicę między całkowitą kwotą, którą ma zapłacić nabywca towaru, a kwotą nabycia, pomniejszona o kwotę podatku. Jak bowiem stanowi art. 120 ust. 4 ustawy o VAT, w przypadku podatnika wykonującego czynności polegające na dostawie towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków nabytych uprzednio przez tego podatnika dla celów prowadzonej działalności lub importowanych w celu odprzedaży, podstawą opodatkowania podatkiem jest marża stanowiąca różnicę między całkowitą kwotą, którą ma zapłacić nabywca towaru, a kwotą nabycia, pomniejszona o kwotę podatku.

W myśl przepisu art. 120 ust. 19 ww. ustawy o VAT, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, jeżeli podlegały opodatkowaniu zgodnie z ust. 4 i 5.

Z powołanych regulacji wynika, iż brak możliwości odliczenia podatku naliczonego, w przypadku stosowania procedury szczególnej, zawężony jest do konkretnych towarów wskazanych wprost w treści cytowanego powyżej art. 120 ust. 19. Zatem brak prawa do odliczenia podatku naliczonego od nabywanych towarów dotyczy wyłącznie tych towarów, które są objęte procedurą szczególną opodatkowania marży. Natomiast w stosunku do zakupów towarów i usług innych, niż wymienione w ww. art. 120 ust. 19, które wykorzystywane są przez podatnika do wykonywania czynności opodatkowanych (w tym również towarów i usług związanych z remontami pojazdów), podatnikowi co do zasady przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego, z uwzględnieniem innych ograniczeń przewidzianych przepisami tej ustawy (tak również postanowienie Urzędu Skarbowego w Zamościu z dnia 7 lipca 2005 r., sygn. POIV-443/32/05).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 23.1.2018

  Procedura VAT-marża w elektronice jedynie przy dostawie używanego sprzętu

  Resort finansów przypmniał, że VAT-marża w elektronice ma zastosowanie wyłącznie do dostawy artykułów używanych, a nie nowych.

 • 26.7.2017

  MF ostrzega przed nadużywaniem procedury VAT-marża w handlu elektroniką

  Ministerstwo Finansów wskazało, że nie jest prawnie możliwe stosowanie procedury VAT-marża do dostaw towarów nowych. Nie jest również prawnie możliwe zakupienie telefonów (...)

 • 18.8.2009

  Jak wystawia się faktury VAT-marża?

  Procedurę marży mogą stosować m.in. podatnicy świadczący usługi w zakresie turystki oraz podmioty dokonujące dostawy towarów używanych (ale „używanie” na potrzeby tej szczególnej (...)

 • 10.4.2012

  Rabaty i marże

  W prawie polskim obowiązuje tzw. zasada swobody kontraktowania, która oznacza w szczególności, że strony zawieranej umowy (w tym umowy sprzedaży) mogą swobodnie kształtować postanowienia wiążącego (...)

 • 28.4.2006

  Opodatkowanie usług naukowo-badawczych VAT-em

  W niedawnym piśmie Ministerstwo Finansów odniosło się do kwestii opodatkowania usług naukowo-badawczych podatkiem od towarów i usług podatkiem od towarów i usług. W niniejszym opracowaniu przedstawiono (...)