Odpowiedzialność biura rachunkowego

Pytanie:

W czasie kontroli z ZUS okazało się, że biuro rachunkowe, z którym mieliśmy podpisaną umowę i które odpowiedzialne było za prowadzenie ksiąg, nie naliczało składek od pewnych wypłat. ZUS naliczył składki, które w chwili obecnej jesteśmy zobowiązani uiścić. Jak możemy wyegzekwować od biura rachunkowego tę kwotę? Dodam, że gdyby zarząd firmy wiedział, ze dany element jest oskładkowany, nie byłby w ogóle wypłacany. Sprawa jest o tyle poważna, że kwota zaległości wynosi ponad 100 tys zł plus odsetki? Czy biuro rachunkowe może uciec od odpowiedzialności w takiej sytuacji? W jaki sposób można dochodzić zwrotu zaległości podatkowych powstałych z winy biura rachunkowego?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Na podstawie art. 80a ustawy o rachunkowości podmioty uprawnione do wykonywania działalności usługowej w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych, są obowiązane do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością obejmującą swym zakresem:

  • prowadzenie ksiąg rachunkowych, 

  • wykonywanie czynności doradztwa podatkowego, do wykonywania których są uprawnione zgodnie z odrębnymi przepisami

W  Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2005 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów uprawnionych do wykonywania działalności usługowej w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych (Dz.U. 2005 r. Nr 61, poz. 537) został określony szczegółowy zakres obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów uprawnionych do wykonywania działalności usługowej w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością, termin powstania obowiązku ubezpieczenia oraz minimalną sumę gwarancyjną tego ubezpieczenia.

Ubezpieczeniem OC jest objęta odpowiedzialność cywilna podmiotów uprawnionych do wykonywania działalności usługowej w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego, w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, w związku z prowadzoną działalnością. Jednak to ubezpieczenie OC nie obejmuje szkód:

  1. polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie mienia, wyrządzonych przez ubezpieczonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu, a także powinowatemu w tej samej linii lub stopniu, osobie pozostającej w stosunku przysposobienia oraz jej małżonkowi, jak również osobie, z którą ubezpieczony pozostaje we wspólnym pożyciu; 

  2. wyrządzonych przez ubezpieczonego po utracie uprawnień do wykonywania działalności usługowej w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych i czynności doradztwa podatkowego, chyba że szkoda jest następstwem wykonywania działalności przed utratą tych uprawnień; 

  3. polegających na zapłacie kar umownych; 

  4. powstałych wskutek działań wojennych, stanu wojennego, rozruchów i zamieszek, a także aktów terroru. 

Ubezpieczenie OC obejmuje wszystkie szkody w zakresie określonym powyżej z zastosowanie wskazanych ograniczeń bez możliwości umownego ograniczenia przez zakład ubezpieczeń wypłaty odszkodowań.

Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC, w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte umową ubezpieczenia OC, zależna jest od przedmiotu działalności podmiotów uprawnionych do wykonywania działalności usługowej w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym podmiotów wykonujących czynności doradztwa podatkowego, i wynosi równowartość w złotych: 

  • 15 000 euro - jeżeli przedmiotem działalności jest wykonywanie działalności usługowej w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych i czynności doradztwa podatkowego; 

  • 10 000 euro - jeżeli przedmiotem działalności jest wyłącznie wykonywanie działalności usługowej w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych; 

  • 5 000 euro - jeżeli przedmiotem działalności jest wyłącznie wykonywanie czynności doradztwa podatkowego. 

Kwota ta ustalana jest przy zastosowaniu kursu średniego euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski po raz pierwszy w roku, w którym umowa ubezpieczenia OC została zawarta.

W związku z powyższym jeżeli ponieśli Państwo szkodę na powyższych zasadach, wówczas mogą Państwo żądać odszkodowania z tytułu ubezpieczenia OC.

Jednakże, z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż została zawarta umowa cywilnoprawna z biurem rachunkowym. W przedmiocie skutków niewykonania umowy, proponujemy zapoznać się z treścią odpowiedzi zamieszczonej na stronach serwisu, zatytułowanej Odpowiedzialność za niewykonanie zobowiązania oraz z treścią artykułu zatytułowanego Co zrobić jeśli kontrahent nie realizuje umowy zgodnie z ustaleniami?

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Beata.

7.2.2011 12:50:17

Re: Odpowiedzialność biura rachunkowego

Mam taki problem, podpisałam umowę z biurem rachunkowym na czas nieokreślony, po 2 latach postanowiliśmy zawiesić działalność. Księgowa która zajmowała się nasza firma poinformowała nas ze załatwi wszystkie odpowiednie dokumenty. Niestety po 3 miesiącach od zawieszenia działalności dostałam pismo o uregulowanie ponad tysiąca zł z powodu... rozwiązania usług z biurem rachunkowym!(rozwiązało umowę biuro) Co więcej podczas kontaktu osobistego pytałam czy to już wszystko czy jeszcze trzeba z biurem wypowiedzieć umowę odpowiedziała ze nie, a teraz po 3 miesiącach nalicza sobie za każdy miesiąc odpowiednia kwotę plus odsetki i jakieś odszkodowanie. Jak to możliwe czy mogę coś z tym zrobić? To oszustwo ! Przez 3 miesiące nie dostałam żadnej informacji nic a teraz po 3 miesiącach wezwanie przed sadowe. Proszę o pomoc


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: