e-prawnik.pl Porady prawne

Odpowiedzialność poręczyciela umowy pożyczki

Pytanie:

Za co odpowiada poręczyciel umowy pożyczki, według przepisów Kodeksu cywilnego?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Odpowiedzialność poręczyciela umowy pożyczki

15.1.2012

Poręczyciel obowiązany jest do naprawienia szkody powstałej w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przez dłużnika głównego (art. 471 Kodeksu cywilnego) oraz odpowiada za skutki zwłoki dłużnika głównego w wykonaniu zobowiązania (art. 477-478). Poręczyciel odpowiada także w razie niemożności świadczenia, o której w chwili zawarcia umowy wiedział dłużnik (art. 387 § 2) i w wypadku następczej niemożliwości świadczenia głównego (art. 475 § 2). Poręczyciel ponosi odpowiedzialność za wady (fizyczne i prawne) rzeczy, jeżeli taka odpowiedzialność spoczywa na dłużniku głównym.
W braku odmiennego zastrzeżenia poręczyciel jest odpowiedzialny jak współdłużnik solidarny. Zgodnie z art. 366 § 1 k.c. Kilku dłużników może być zobowiązanych w ten sposób, że wierzyciel może żądać całości lub części świadczenia od wszystkich dłużników łącznie, od kilku z nich lub od każdego z osobna, a zaspokojenie wierzyciela przez któregokolwiek z dłużników zwalnia pozostałych (solidarność dłużników). Zobowiązanie jest solidarne, jeżeli to wynika z ustawy lub z czynności prawnej. W tym przypadku solidarność zobowiązania wynika, z art. 881 k.c., chyba że została wyłączona w umowie. W braku wyłączenia wierzyciel-pożyczkodawca może dowolnie wybrać, czy będzie ściągał dług od pożyczkobiorcy czy od poręczyciela i w jakiej wysokości.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ