Odpowiedzialność pracownika za szkodę

Pytanie:

Pracownik działu kadr przygotowywując dokumety emerytalne pracownikowi odchodzącemu na emeryturę pominął w nich okres służby wojskowej. Emerytura została przyznana, przy czym z uwagi nieuwzględnienie służby wojskowej w nieco niższej wysokości. Po upływie 2 lat emeryt wystąpił do Sądu o wypłacenie mu przez pracodawcę należności, które utracił, w związku z sytuacją jak wyżej, i uzyskał wyrok zasądzający. Pracodawca musiał dokonać wypłaty. Czy pracodawca może obciążyć pracownika, który błednie przygotował dokument emerytalny, tym roszczeniem i w jaki sposób?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Odpowiedzialność materialną pracowników reguluje kodeks pracy. Jeżeli pracownik przy wykonywaniu obowiązków pracowniczych wyrządził szkodę osobie trzeciej ( także innemu pracownikowi), odpowiedzialność ponosi pracodawca. Jeśli pracodawca naprawi szkodę wyrządzoną osobie trzeciej, pracownik będzie odpowiadał wobec pracodawcy.

Odpowiedzialność pracownika jest ograniczona. Ponosi on odpowiedzialność tylko w granicach rzeczywistej straty poniesionej przez pracodawcę ( nie obejmuje utraconych korzyści). Ponadto odpowiada tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania. Odpowiedzialność pracownika wyłączona jest w zakresie, w jakim pracodawca lub inna osoba przyczyniły się do jej powstania lub powiększenia.

Pracownik obowiązany jest do zapłaty odszkodowania w wysokości wyrządzonej szkody, jednak nie więcej niż kwota trzymiesięcznego wynagrodzenia przysługującego pracownikowi w dniu wyrządzenia szkody. Natomiast jeśli pracownik wyrządził szkodę umyślnie, obowiązany jest do jej naprawienia w pełnej wysokości ( także utracone korzyści).

Na pracodawcy ciąży obowiązek wykazania okoliczności uzasadniających odpowiedzialność pracownika, wysokość wyrządzonej szkody, związek przyczynowy oraz to że szkoda została wyrządzona umyślnie. Natomiast jeśli pracodawca udowodni wysokość szkody, wtedy na pracowniku będzie spoczywał ciężar wykazania, że szkoda powstała w całości lub w części z przyczyn od pracownika niezależnych.

Pracodawca nie może dowolnie obciążyć tym roszczeniem pracownika. Bowiem z przepisów kodeksu pracy wynika, że z wynagrodzenia pracownika można potrącić tylko określone należności ( to roszczenie do nich nie należy).

Pracodawca może zawrzeć ugodę z pracownikiem co do wysokości i terminu spłat. Ponadto mogą zgodnie uregulować dopuszczalność potrącania tych kwot z wynagrodzenia.

Jeśli ugoda nie zostanie zawarta, pracodawca będzie zmuszony wytoczyć przeciwko pracownikowi powództwo. Dopiero na podstawie wyroku zaopatrzonego w klauzulę wykonalności możliwa będzie egzekucja przeciwko pracownikowi. Egzekucja będzie możliwa za majątku pracownika, w tym z wynagrodzenia za pracę.

Potrącenie z wynagrodzenia ( po uzyskaniu wyroku i zaopatrzenia go w klauzulę wykonalności) za pracę będzie dopuszczalne na następujących zasadach. Potrącenie będzie możliwe do wysokości połowy wynagrodzenia. Wszystkie potrącenia nie mogą przekraczać tej wysokości ( jeśli egzekwowane są także należności alimentacyjne, wtedy granica potrąceń wynosi trzy piąte wynagrodzenia). Ponadto wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY