Odpowiedzialność profesjonalnego pełnomocnika

Pytanie:

Nasz pełnomocnik w sprawie apelacyjnej z niezrozumiałych dla nas przyczyn nie podjął żadnych czynności (nie złożył pisemnej odpowiedzi na apelację ani na rozprawie apelacyjnej nie przedstawił żadnej argumentacji). Efekt - przegrana sprawa. To była sprawa gospodarcza, którą w pierwszej instancji wygraliśmy. Jak skutecznie dochodzić odszkodowania? Czy skierowanie sprawy do postępowania dyscyplinarnego ma sens?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Adwokat przy wykonywaniu powierzonych mu czynności powinien dochować należytej staranności. Wynika to z ogólnych regulacji obowiązujących na gruncie prawa cywilnego, a także z faktu profesjonalnego charakteru świadczonych usług. Jednak wskazać należy, iż adwokat działając w zleconej mu sprawie nie odpowiada za efekt, lecz za staranne działanie. W szczególności odpowiedzialności adwokata nie może uzasadniać wyłącznie fakt, iż sprawa w której występował została przegrana, nie został osiągnięty zamierzony przez mocodawcę skutek. Możliwość pociągnięcia adwokata do odpowiedzialności odszkodowawczej powstaje dopiero wówczas, gdy powierzone adwokatowi czynności zostały wykonane bez wymaganej staranności, niedbale, bądź w sytuacji gdy w ogóle nie zostały podjęte. Zgodnie z ustawą – prawo o adwokaturze, adwokaci i aplikanci adwokaccy podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za postępowanie sprzeczne z prawem, z zasadami etyki lub godności zawodu bądź za naruszenie swych obowiązków zawodowych. Orzekając o odpowiedzialności dyscyplinarnej sąd dyscyplinarny może orzec następujące kary: 1) upomnienie, 2) nagana, 3) kara pieniężna, 4) zawieszenie w czynnościach zawodowych na czas od trzech miesięcy do pięciu lat, 5)wydalenie z adwokatury.

Orzekając o odpowiedzialności dyscyplinarnej sąd dyscyplinarny nie ma kompetencji do zasądzenia odszkodowania poszkodowanemu. Takie kompetencje ma jedynie sąd powszechny. Tak więc w celu przyznania odszkodowania należy wystąpić z powództwem do sądu powszechnego. Stwierdzenie naruszenia obowiązków zawodowych w postępowaniu dyscyplinarnym może jednak mieć istotne znaczenie dla orzeczenia w sprawie odszkodowawczej. W szczególności należy zwrócić w tym miejscu uwagę, iż sąd może zawiesić postępowanie w sytuacji, gdy ujawni się czyn, którego ustalenie w drodze dyscyplinarnej mogłoby wywrzeć wpływ na rozstrzygnięcie sprawy cywilnej. Decyzja w przedmiocie zawieszenia postępowania zależy od oceny sądu.

Przedstawione powyżej zasady odpowiedzialności adwokatów dotyczą również radców prawnych.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: