Odprawa emerytalna

Pytanie:

Pracodawca zwolnił pracownika z przyczyn niedotyczących pracownika (likwidacja stanowiska pracy), po czym pracownik nabył prawo do zasiłu przedemerytalnego, który pobierał. Aktualnie, z ukończeniem 60 roku życia (ze względu na posiadany staż pracy w warunkach szkodliwych), nabył prawo do emerytury. Czy w tym stanie faktycznym może wystąpić do pracodawcy o wypłatę odprawy emerytalnej?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z przepisem art. 92 ¹§ 1 kodeksu pracy pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na emeryturę lub rentę, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia.

Wprawdzie w literaturze przedmiotu podaje się, że ustanie stosunku pracy może nastąpić w dowolny sposób- za porozumieniem stron, czy też w wyniku wypowiedzenia umowy przez jedną z nich, przez upływ czasu, na jaki była zawarta umowa na czas określony; podkreśla się jednak, że ustanie stosunku pracy musi nastąpić w związku z przejściem na emeryturę. W opisywanym stanie faktycznym ustanie stosunku pracy nastąpiło z przyczyn niedotyczących pracownika (likwidacja miejsca pracy) i na decyzję pracodawcy nie miał wpływu fakt, że wkrótce pracownik przejdzie na emeryturę.

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 9 kwietnia 1998r., sygn. I PKN 508/97, LexPolonica nr 333962,   OSNAPiUS 1999/8 poz. 267 wskazał, że roszczenie o zapłatę odprawy emerytalnej jest wymagalne od dnia rozwiązania stosunku pracy także wtedy, gdy orzeczenie przyznające emeryturę zostało wydane później, jednak  odnosi się to do sytuacji, w której uprawnienia do emerytury przysługiwały pracownikowi w dniu ustania stosunku pracy, natomiast sama decyzja odpowiedniego organu została wydana później.

Należy ponadto zwrócić uwagę na wyrok SN z dnia 28 lipca 1999r., sygn. I PKN 174/99, LexPolonica nr 342949, OSNAPiUS 2000/21 poz. 786: Przepis art. 92[1] § 1 kp wiąże prawo do odprawy emerytalnej z ustaniem, nie zaś z rozwiązaniem stosunku pracy.

Ostateczne rozwiązanie tego problemu przynosi wyrok SN z dnia 6 maja 2003r., sygn. I PK 257/2002,  LexPolonica nr 367734, OSNP 2004/15 poz. 267 Rozwiązanie stosunku pracy, wraz z którym pracownik uzyskuje świadczenie przedemerytalne, nie jest ustaniem stosunku pracy „w związku z przejściem na emeryturę" w rozumieniu art. 92[1] § 1 kp.

Podkreśla to również Jacek Skoczyński (w „Kodeks pracy. Komentarz", Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2008, ss.1000): Jednocześnie nie może nabyć prawa do odprawy emerytalno-rentowej pracownik, który spełnił warunki do nabycia prawa do emerytury lub renty już po ustaniu stosunku pracy, choćby nastąpiło to w krótkim czasie po ustaniu stosunku pracy". 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Odprawa rentowa i emerytalna

  Odprawa pieniężna w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia przysługuje pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty inwalidzkiej lub emerytury, którego stosunek pracy ustał (...)

 • Odprawa pośmiertna

  Odprawa pośmiertna jest wyrazem tzw. ryzyka socjalnego pracodawcy. Ryzyko socjalne natomiast należy do zasad, które są charakterystyczne dla prawa pracy. Odprawa pośmiertna należy do typu wypłat, (...)

 • Jakie wynagrodzenie należy się za pracę?

  Istotą stosunku pracy jest odpłatność. Wynagrodzenie za pracę jest więc obowiązkowym i okresowym świadczeniem ze stosunku pracy, którego pracownik może skutecznie się domagać.

 • Najniższa krajowa 2018 - ile wynosi najniższa krajowa brutto i netto?

  Wzrosła najniższa krajowa. Od 1 stycznia 2018 roku pracowników otrzymujących minimalne wynagrodzenie za pracę czeka podwyżka. Płaca minimalna wzrośnie wtedy do 2.100 złotych. To o 5% i jednocześnie (...)

 • System emerytalny przed OFE

  Wprowadzona w życie 1 stycznia 1999 roku reforma emerytalna oparta o rozwiązanie III-filarowe, całkowicie zmieniła ówczesny system emerytalny. System działający w Polsce do 1 stycznia 1999 roku (...)

NA SKÓTY