e-prawnik.pl Porady prawne

Odprowadzanie składek przez ZUS do OFE

Pytanie:

Dlaczego ZUS odprowadza moje składki do OFE za prawie każdy miesiąc na raty (zdarzają się nie 2 a nawet 3 raty za 1 miesiąc), z czego OFE pobiera od każdej raty składki prowizje? Prócz tego ZUS odprowadza składki nieterminowo, z czego znowu z moich składek potrącane są odsetki. Czy powinnam złożyć reklamacje do ZUS? Jak taka reklamacja powinna być sformułowana? Czy w ogóle mam na to wpływ? Zapewniam, że mój pracodawca - płatnik składek odprowadza za mnie składki do ZUS co miesiąc zawsze terminowo!

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Odprowadzanie składek przez ZUS do OFE

21.7.2006

Zgodnie z art. 47 ust. 9 ustawy o ubezpieczeniu społecznym Zakład Ubezpieczeń Społecznych powinien przekazać składkę do otwartego funduszu emerytalnego niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 15 dni roboczych, licząc od otrzymania składki opłaconej przy użyciu dokumentów płatniczych, raportów miesięcznych i deklaracji. Przepisy nie precyzują czy taki transfer może odbyć się w ratach czy też w całości. Jeżeli nie nastąpiło przekazanie składki do otwartego funduszu emerytalnego w terminie z przyczyn leżących po stronie Zakładu, od Zakładu są należne odsetki obliczone w sposób wskazany w ustawie,  według zmiennej stopy procentowejOkreślone w ten sposób odsetki są następnie przekazywane na rachunek ubezpieczonego do otwartego funduszu emerytalnego i powiększają sumę zgromadzoną na koncie. OFE nie pobiera odsetek od ubezpieczonego, gdy ZUS nie wpłaca terminowo składek. Poczynając od 2006 r., w terminie do dnia 31 sierpnia każdego roku, ZUS jest zobowiązany przesłać ubezpieczonemu urodzonemu po dniu 31 grudnia 1948 r. informację o stanie jego konta na dzień 31 grudnia poprzedniego roku. Jeśli ubezpieczony, który nie jest płatnikiem składek stwierdzi nieprawidłowości w ewidencjonowaniu składek (nie wszystkie składki zostały zewidencjonowane lub zostały zewidencjonowane w nieprawidłowej wysokości), może zgłosić do płatnika tych składek, na piśmie lub do protokołu, wniosek o sprostowanie danych przekazanych do Zakładu w dokumentach związanych z ubezpieczeniami społecznymi określonych w ustawie lub przekazanie brakujących dokumentów. W przypadku nieuwzględnienia przez płatnika składek wniosku o sprostowanie danych oraz w przypadku gdy płatnik składek już nie istnieje, ubezpieczony powinien złożyć we wskazanej przez Zakład jednostce organizacyjnej Zakładu wniosek o przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego, przedkładając jednocześnie dokumenty potwierdzające wysokość podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne oraz kopię informacji o sposobie rozpatrzenia wniosku o sprostowanie danych. Postępowanie wyjaśniające trwa 3 miesiące od dnia złożenia wniosku do ZUS (w sprawach skomplikowanych 6 miesięcy). Z kolei reklamację ubezpieczony może zgłosić jeśli stwierdzi, że informacje zawarte w imiennym raporcie miesięcznym, przekazanym przez płatnika ZUS, są niezgodne ze stanem faktycznym. Reklamacja jest składana ustnie lub pisemnie do protokołu do płatnika i zawiera wniosek o sprostowanie informacji zawartych w miesięcznym raporcie. Wniosek taki może być złożony w termonie 3 miesięcy od otrzymania informacji zawartych w imiennym raporcie miesięcznym. W razie nieuwzględnienia reklamacji przez płatnika składek w terminie miesiąca od daty jej wpływu, ZUS na wniosek ubezpieczonego wszczyna postępowanie wyjaśniające i wydaje decyzję. Polecamy również lekturę artykułu Obowiązek zawarcia umowy z Funduszem Emerytalnym, zasady rozliczeń pomiędzy ZUS a OFE

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ