e-prawnik.pl Porady prawne

Odrzucenie oferty z powodu braków

Pytanie:

W przetargu na dowóz uczniów do szkół firma, która zaproponowała najniższą stawkę nie spełnia warunków formalnych udziału w przetargu, tzn. w załączonej ofercie brak aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Brak także wykazu wykonanych w okresie ostatnich trzech lat, co najmniej dwóch usług, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie. Wykonawca nie przedstawił ponadto polisy ani innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. Oprócz tego w ofercie brak jest ponumerowanych stron oraz brak potwierdzenia za zgodność z oryginałem kopii (np. na odpisie z właściwego rejestru). Czy w takiej sytuacji, ze względu na najlepszą ofertę cenową Zamawiający ma prawo zastosować art. 26 ust 3,4 ustawy Prawo zamówień publicznych, czy powinien ofertę odrzucić, bez wzywania do uzupełnień?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Odrzucenie oferty z powodu braków

18.8.2006

Z brzmienia art. 26 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika, iż zamawiający ma obowiązek wezwać wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Zamawiający może także w razie wątpliwości żądać stosownych wyjaśnień.

Warto dodatkowo wskazać, iż dokumenty, które nie są przedstawiane w oryginale, nie muszą być poświadczone notarialnie. Wystarczy poświadczenie za zgodność z oryginałem przez samego wykonawcę. Żądanie przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu uważa się jednak za dopuszczalne jeśli kopia dokumentu nierzetelna lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ