Odsetki od renty i naprawa krzywdy

Pytanie:

Decyzją z 02.07.2001 r. ZUS odmówił mi prawa do renty. Od decyzji tej odwołałem się. Sąd Okręgowy zmienił zaskarżoną decyzję ZUS-u i przyznał mi prawo do renty od 01.08.2001 r. do 31.03.2006 r. (nie ma tam jednak ani słowa o należnych mi kwotach, ani o odsetkach). Po uprawomocnieniu się wyroku ZUS wydał decyzję o wypłacie zaległych świadczeń (należność podstawowa), których kwotę obliczył bez odsetek ustawowych. W odwołaniu od tej ostatniej decyzji chcę się domagać odsetek ustawowych od należności podstawowej w okresie 01.08.2001 - 31.03.2006 oraz odsetek ustawowych liczonych już do całości kwoty głównej (należność podstawowa + odsetki ustawowe). Czy jest to najkorzystniejszy sposób obliczenia odsetek? W przypadku wygrania sprawy jak liczone będą odsetki, jeżeli ZUS w międzyczasie wypłaci należność podstawową? Czy od ZUS-u powinienem również domagać się zwrotu innej kwoty, np. tytułem naprawienia krzywdy, którą doznałem na skutek jego decyzji z 02.07.2001 r.? Przez to, że odmówiono mi prawa do renty, utraciłem ubezpieczenie zdrowotne, którego koszty musiałem pokryć z własnej kieszeni (dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne).

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Jeżeli ZUS w terminach przewidzianych w przepisach określających zasady przyznawania i wypłacania świadczeń pieniężnych z ubezpieczeń społecznych lub świadczeń zleconych do wypłaty na mocy odrębnych przepisów albo umów międzynarodowych - nie ustalił prawa do świadczenia lub nie wypłacił tego świadczenia jest obowiązany do wypłaty odsetek od tego świadczenia w wysokości odsetek ustawowych określonych przepisami prawa cywilnego. Nie dotyczy to przypadku, gdy opóźnienie w przyznaniu lub wypłaceniu świadczenia jest następstwem okoliczności, za które Zakład nie ponosi odpowiedzialności.  Przy czym wydanie przez organ rentowy niezgodnej z prawem decyzji odmawiającej wypłaty świadczenia w sytuacji, gdy było możliwe wydanie decyzji zgodnej z prawem, w szczególności, gdy ubezpieczony wykazał wszystkie przesłanki świadczenia, oznacza, że opóźnienie w spełnieniu świadczenia jest następstwem okoliczności, za które organ rentowy ponosi odpowiedzialność, choćby nie można było mu zarzucić niestaranności w wykładni i zastosowaniu prawa.

Odsetki powinny być naliczone od 1 sierpnia 2001 r., a terminy ich przedawnienia biegną począwszy od 2 sierpnia 2001 r. (bieg terminu przedawnienia rozpoczyna się osobno w stosunku do każdego roszczenia o odsetki, czyli w stosunku do każdego kolejnego dnia, za który można żądać odsetek. Część roszczenia o odsetki uległo już więc przedawnieniu. Natomiast odsetek od odsetek można żądać zasadniczo dopiero od chwili wytoczenia powództwa. Jeżeli ZUS nie spełni dobrowolnie roszczenia o odsetki, konieczne będzie skierowanie roszczenia na drogę sądową, wtedy też należy dokonać kapitalizacji odsetek i zgłosić roszczenie o odsetki od odsetek. Jeżeli w trakcie postępowania ZUS wypłaci kwotę, to w tym dniu ustaje prawo do naliczania dalszych odsetek. Natomiast odszkodowania można żądać na podstawie art. 417 kodeksu cywilnego; jest to odszkodowanie za szkodę wyrządzoną przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY