Odsetki z punktu widzenia księgowości

Pytanie:

Wierzyciel żąda odsetek od przeterminowanej należności. Jak z punktu widzenia księgowości należy traktować odsetki? Czy podstawą zaksięgowania odsetek jest nota odsetkowa wystawiona przez wierzyciela? Czy można samodzielnie sporządzić jakiś dokument poświadczający wpłatę odsetek? Jak są traktowane odsetki? Czy jest to koszt uzyskania przychodu i należy to zaksięgować po stronie wydatków firmy?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Ustawa o rachunkowości nakazuje wycenę należności nie rzadziej niż na dzień bilansowy, w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności (art. 28 ustawy o rachunkowości). Wierzyciel może żądać od dłużnika zapłaty odsetek za zwłokę w regulowaniu należności. Kwota należności według wartości nominalnej z dnia powstania należności może zostać, na podstawie noty odsetkowej, powiększona o należne odsetki za opóźnienie płatności i tak wykazana w księgach. Nota odsetkowa jest dokumentem kierowanym na zewnątrz jednostki (nie jest dokumentem wewnętrznym), na podstawie którego dłużnik dokonuje zapłaty i zarachowania odsetek w określonej tam wysokości. Może być zatem uznana za dowód księgowy w rozumieniu ustawy o rachunkowości.

Odsetki za zwłokę w zapłacie zobowiązań wobec kontrahentów mogą zostać uznane za koszty uznania przychodów (tak: S. Brzeszczyńska, Koszty w podatkach dochodowych, Warszawa 2002, s. 87). Ustawy o podatkach dochodowych w katalogach wyłączeń z kosztów uzyskania przychodów wymieniają szereg odsetek za zwłokę, które nie stanowią kosztu, jednak nie ma wśród tych wyłączeń odsetek za zwłokę wobec kontrahentów. Ponadto, jak zauważa się w literaturze "kar umownych podatnicy nie powinni mylić z odsetkami od niezapłaconych zobowiązań cywilnoprawnych. Te ostatnie, w przeciwieństwie do kar umownych, stanowią koszty uzyskania przychodów. Należy jednak pamiętać, iż kosztami uzyskania przychodów są tylko faktycznie zapłacone odsetki od zobowiązań (...)" (D. Kosacka-Łędzewicz, R. Kubacki, Koszty uzyskania przychodów w podatkach dochodowych, Wrocław 2003, s. 179).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY