Odsetki za opóźnienie

Pytanie:

Na mocy ugody sądowej były mąż miał mnie spłacić w trzech ratach. W każdej z tych rat następowały opóźnienia i raty te były też jeszcze płacone w częściach. W jaki sposób poprawnie naliczyć odsetki od tych kwot kiedy na przykład 31 sierpnia 2004 roku minął termin zapłaty 10000 zł a 3000 zł zostały wpłacone 15 września 2004 roku, 2500 zł 1 października 2004 roku, 500 zł 28 października 2004 roku itd.? Czy jeśli nie zostały zapłacone odsetki to od nich również nalicza się odsetki?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Odsetki od sumy pieniężnej należą się tylko wtedy, gdy to wynika z czynności prawnej albo z ustawy, z orzeczenia sądu lub z decyzji innego właściwego organu. Za opóźnienie w spłacie zobowiązania pieniężnego ustawa przewiduje możliwość naliczania odsetek.

Jeżeli wysokość odsetek nie jest w inny sposób określona, należą się odsetki ustawowe. W 2004 roku obowiązywała 12,25% skala odsetek ustawowych. Obecnie od 10 stycznia 2005 roku wynoszą one 13,5% w skali roku.

Zasadą jest, że od zaległych odsetek można żądać odsetek za opóźnienie dopiero od chwili wytoczenia o nie powództwa, chyba że po powstaniu zaległości strony zgodziły się na doliczenie zaległych odsetek do dłużnej sumy.

Odsetki za opóźnienie należą się od daty wymagalności wierzytelności (data obowiązku spłaty). Odsetki nalicza się w skali rocznej w stosunku do liczby dni, które są okresem opóźnienia do liczby dni w danym roku. Kolejne odsetki nalicza się od sumy mniejszej, która została pomniejszona przez wcześniejsze spłatę części zobowiązania.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Tomasz

14.6.2011 21:4:24

Re: Odsetki za opóźnienie

Dnia 27.09.2010r.Sąd Najwyższy unieważnił umowę kupna udziału w użytkowaniu wieczystym gruntu.Do sprzedającego nie wysłałem wezwania do zapłaty. Czy mogę naliczyć odsetki ustawowe od 27.09.2010r?Tomasz


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: