Odstąpienie od umowy

Pytanie:

Mama wysłała pismo polecone z potwierdzeniem odbioru do firmy, która przez akwizytora "namówiła" mamę na zakup produktu na raty. Pismo zostało wysłane w terminie (na trzeci dzień od zaistniałej sytuacji). W pismie tym wymieniła powody, które były w świetle prawa absolutnie wystarczające do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa. Otrzymałam od Państwa informacje na ten temat. Wczoraj otrzymała wykaz rat do spłacenia począwszy od miesiąca lipca. Nie ma żadnej reakcji ze strony firmy na pismo, które zostało wysłane. Mama wczoraj zadzwoniła do firmy gdzie jej powiedziano tylko, że nie oddała zakupionego produktu w ciągu dziesięciu dni i odłożono słuchawkę. W pismie swoim prosiła mama tez o poinformowanie jej o sposobie w jaki ma być zwrócony produkt. Ze względu na stan zdrowia nie może uczynić tego sama. Co mama ma uczynić? Bardzo proszę o pomoc. Przebywam za granicą i nie mogę nic zrobić. Próbowałam dzwonić i Pani rzuciła słuchawką.

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Konsument który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od zawarcia umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Zgodnie z prawem umowa zawarta z w/w firmą jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

To co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.

Braku zwrotu towaru w terminie nie powoduje przywrócenia ważności umowy. Obydwu stronom przysługują roszczenia wynikające z prawa cywilnego o zwrot spełnionych świadczeń wzajemnych.

Pamiętać warto także, że przedsiębiorca zawierający z konsumentem umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, powinien przed jej zawarciem poinformować konsumenta na piśmie o prawie odstąpienia od umowy w terminie 10 dni i wręczyć wzór oświadczenia o odstąpieniu, z oznaczeniem swojego imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresem zamieszkania (siedziby); obowiązany jest także wręczyć konsumentowi pisemne potwierdzenie zawarcia umowy, stwierdzające jej datę i rodzaj oraz przedmiot świadczenia i cenę. Jeżeli konsument nie został poinformowany na piśmie o prawie odstąpienia od umowy, bieg terminu 10 dniowego do odstąpienia bez podania przyczyny nie rozpoczyna się. W takim wypadku konsument może odstąpić od umowy w terminie 10 dni od uzyskania informacji o prawie odstąpienia. Konsument nie może jednak z tego powodu odstąpić od umowy po upływie trzech miesięcy od jej wykonania.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY