Odstąpienie od umowy zawartej na odległość

Pytanie:

Art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny stanowi: "W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu." Czym są granice zwykłego zarządu? Czy w granicach zwykłego zarządu mieści się np. rozpakowanie sprzętu fotograficznego, ubranie koszuli lub przeczytanie książki? Czy za w/w czynności należy się sprzedawcy wynagrodzenie?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z pełnym brzmieniem art. 2 wspomnianej ustawy konsument, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od zawarcia umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Nie jest dopuszczalne zastrzeżenie, że konsumentowi wolno odstąpić od umowy za zapłatą oznaczonej sumy (odstępne). W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty. 

Podobny przepis obowiązuje na gruncie kodeksu cywilnego, zgodnie z którym w razie wykonania prawa odstąpienia umowa uważana jest za nie zawartą. To, co strony już świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Za świadczone usługi oraz za korzystanie z rzeczy należy się drugiej stronie odpowiednie wynagrodzenie

Przepisy nie precyzują co należy rozmieć poprzez zakres zwykłego zarządu, gdyż jest to klauzula generalna, której sprecyzowanie następuje zależnie od indywidualnych okoliczności.  

Zgodnie z uchwałą SN z dnia 26 października 1972 r., III CZP 48/72, OSNCP 1973, nr 2, poz. 23 nabywca nie ma obowiązku zapłaty wynagrodzenia za zgodne z przeznaczeniem zużycie rzeczy podlegającej zwrotowi. Niedopuszczalne jest nałożenie takiego obowiązku w umowie.

Generalnie przez zwykły zarząd rzeczą należy rozumieć typowy sposób korzystania z danej rzeczy. Należy przy tym podkreślić, iż kupujący nie jest w zasadzie obowiązany do jakiegoś szczególnego, ograniczonego korzystania z rzeczy, gdyż aż do chwili odstąpienia od umowy jest jej właścicielem. Jeśli więc kupił książkę – może ją przeczytać, koszulę – może ja ubrać, może też rozpakować i sprawdzić sprzęt fotograficzny.

Jeśli natomiast przekroczy zakres zwykłego zarządu, sprzedawcy należy się odpowiednie odszkodowanie.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

maria

26.10.2009 21:41:59

Re: Odstąpienie od umowy zawartej na odległość

zadzwoniono z wydawnictwa i zaproponowano umieszczenie nazwiska w książce telefonicznej, i zapytano czy chcę książkę, za kwotę ok, 30,oo, ,,będzie za około 3 m-ce. kurier dzwoni i oznajmia, że książka jest za 45,Zaskoczona chcę zrezygnować z przesyłki i tu słyszę, że muszę zapłacić 360,- za zerwanie umowy, niczego takiego nie mówiła telefonująca osoba, jestem zaskoczona, a kurier powiedziała, że jak nie mam to mogę pożyczyć np od sąsiadki, co mam robić, jakie mam prawo, chcę odstapić, pozdrawiam


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: