Odstąpienie od umowy zawartej poza lokalem

Pytanie:

Podpisałem umowę na telewizję kablową, która zawiera wiele sprzecznych zapisów oraz szereg zapisów niezgodnych z literą prawa. Zamierzam wycofać się z tej umowy i dlatego proszę o pomoc. W umowie znajduje się zapis \"Abonent zawierający umowę poza lokalem Dostawcy Usług ma prawo do odstąpienia w formie pisemnej od umowy w terminie 10 dnia od jej zawarcia\". Usługa /podłączenie telewizji kablowej/ wykonana została 17 dni po podpisaniu umowy, co uniemożliwiło mi sprawdzenie jakości wykonanej usługi i odstąpienie od umowy. Który termin jest dla mnie wiążący i czy mogę potraktować termin założenia telewizji kablowej jako termin zawarcia umowy i na tej podstawie wystąpić o rozwiązanie umowy?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zapis, o którym Pan wspomina jest obowiązkowy i wynika z ustawy z dnia 2 marca 2000 r.

o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. Stanowi ona, że:

 

Art. 2. 1. Konsument, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od zawarcia umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 

Przedsiębiorca jest zaś zobligowany do jego zamieszczenia w umowie:

 

Art. 3. 1. Kto zawiera z konsumentem umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, powinien przed jej zawarciem poinformować konsumenta na piśmie o prawie odstąpienia od umowy w terminie, o którym mowa w art. 2 ust. 1, i wręczyć wzór oświadczenia o odstąpieniu, z oznaczeniem swojego imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresem zamieszkania (siedziby); obowiązany jest także wręczyć konsumentowi pisemne potwierdzenie zawarcia umowy, stwierdzające jej datę i rodzaj oraz przedmiot świadczenia i cenę.

 

Pan został – zgodnie z prawem – poinformowany, dlatego terminem obowiązującym będzie 10 dni od zawarcia umowy. Gdyby nie został Pan poinformowany o swoim prawie, termin ten uległby przedłużeniu do nawet 3 miesięcy:

 

Art. 4. Jeżeli konsument nie został poinformowany na piśmie o prawie odstąpienia od umowy, bieg terminu, o którym mowa w art. 2 ust. 1, nie rozpoczyna się. W takim wypadku konsument może odstąpić od umowy w terminie dziesięciu dni od uzyskania informacji o prawie odstąpienia. Konsument nie może jednak z tego powodu odstąpić od umowy po upływie trzech miesięcy od jej wykonania.

 

Słusznie wywodzi Krystyna Kwapisz w publikacji pt. „Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. Komentarz” (Warszawa 2011, LexisNexis), że: „Zgodnie z prezentowanym w literaturze przedmiotu poglądem - początek dziesięciodniowego terminu należy liczyć po zawarciu umowy, co następuje od otrzymania przez konsumenta pisemnej informacji zgodnie z art. 3 ust. 1 (E. Łętowska Ochrona niektórych praw konsumentów Warszawa, 2001, s. 32). Jest to wymóg, który przedsiębiorca powinien spełnić przed zawarciem umowy. Ten sposób liczenia będzie miał zastosowanie, w przypadku, gdy przedsiębiorca (lub inna umocowana do występowania w imieniu przedsiębiorcy osoba) poinformuje konsumenta o prawie odstąpienia od umowy i wręczy mu wzór oświadczenia o odstąpieniu”. Podobnie uważa choćby Dawid Inglot, który pisze: „W przypadku umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa konsument może odstąpić od umowy w terminie 10 dni od zawarcia umowy (art. 2 ust. 1 ustawy).” - tak w opracowaniu zatytułowanym „Piśmiennictwo: Praktyczne wyjaśnienia oraz wzory umów i pism” (2001-2011, LexisNexis). Autor ten podkreśla przy tym, że „Termin do odstąpienia od umowy, ze względu na prawokształtujacy charakter prawa, jest terminem zawitym. Oznacza to, że jego upływ powoduje wygaśnięcie prawa.

 

Fakt, że zaczął Pan korzystać z usługi w późniejszym okresie, nie zaś zaraz po podpisaniu umowy, jest tutaj irrelewantny, prawnie bez znaczenia. W tej chwili nie może Pan już skorzystać z możliwości odstąpienia od zawartej umowy.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY