Odstąpienie od wykonania wyroku

Pytanie:

W wyniku wyroku sądu, strona przegrywająca powinna zapłacić stronie wygrywającej zasądzone koszty postępowania sądowego, w tym m.in. koszty zastępstwa procesowego. Czy możliwe jest odstąpienie od egzekwowania przez stronę wygrywającą zasądzonych w wyroku sądu kosztów sądowych, które powinna zapłacić strona przegrywająca?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Dysponentem postępowania egzekucyjnego jest wierzyciel, który wszczyna je składając wniosek egzekucyjny do właściwego komornika, bądź sądu (art. 796 par. 1 k.p.c.). Wniosek egzekucyjny powinien zawierać m.in. wskazanie świadczenia, które ma zostać wyegzekwowane oraz sposób egzekucji (art. 797 k.p.c.). Organ egzekucyjny nie jest uprawniony do badania zasadności i wymagalności obowiązku objętego tytułem wykonawczym (art 804 k.p.c.), związany jest on również wnioskami wierzyciela, co do wysokości egzekwowanego roszczenia oraz sposobu egzekucji.

Wierzyciel nie ma obowiązku egzekwowania całości zasądzonego na jego rzecz roszczenia, może we wniosku określić kwotę, do której komornik ma prowadzić egzekucję. Wierzyciel naraża się jednakże w ten sposób na przedawnienie jego roszczenia w przyszłości. Roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, jak również roszczenie stwierdzone ugodą zawartą przed sądem albo przed sądem polubownym albo ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd, przedawnia się z upływem lat dziesięciu, chociażby termin przedawnienia roszczeń tego rodzaju był krótszy. Jeżeli stwierdzone w ten sposób roszczenie obejmuje świadczenia okresowe, roszczenie o świadczenia okresowe należne w przyszłości ulega przedawnieniu trzyletniemu (art. 125 k.c.).

Wierzyciel może również umorzyć dłużnikowi część zobowiązania poprzez instytucję zwolnienia z długu. Zobowiązanie bowiem wygasa, gdy wierzyciel zwalnia dłużnika z długu, a dłużnik zwolnienie przyjmuje (art. 508 k.c.). Strony mogą również zawrzeć w przedmiocie zasądzonych kwot ugodę cywilnoprawną, w której wierzyciel może rozłożyć świadczenie na raty, bądź umorzyć jego część (art. 917 k.c.).

W przypadku, gdy egzekucja jest już prowadzona, wierzyciel może złożyć wniosek o jej umorzenie (art. 825 pkt 1 k.p.c.). Wniosek taki wiąże komornika, chyba że egzekucję wszczęto z urzędu lub na żądanie uprawnionego organu, wtedy wniosek wierzyciela o umorzenie postępowania wymaga zgody sądu lub uprawnionego organu, który zażądał wszczęcia egzekucji. Postępowanie podlega także umorzeniu w sytuacji bezczynności wierzyciela - postępowanie egzekucyjne umarza się z mocy samego prawa, jeżeli wierzyciel w ciągu roku nie dokonał czynności potrzebnej do dalszego prowadzenia postępowania lub nie zażądał podjęcia zawieszonego postępowania. Termin powyższy biegnie od dnia dokonania ostatniej czynności egzekucyjnej, a w razie zawieszenia postępowania - od ustania przyczyny zawieszenia (art. 823 k.p.c.).

Jak wynika z powyższego, wierzyciel może odstąpić od egzekwowania zasądzonych roszczeń bądź niewszczynając postępowania egzekucyjnego, bądź składając wniosek o jego umorzenie. Każde z tych rozwiązań jest jednak zależne od woli wierzyciela.


Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: