Wysokość odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę

Pytanie:

Według jakiego stanu nieruchomości ustala się wysokość odszkodowania za nieruchomość, która przed 31.12.1998 r. była zajęta pod drogę publiczną i z dniem 1.01.1999 r. z mocy prawa stała się własnością powiatu? Czy z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 13.10.1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną, z dniem wydania decyzji wojewody potwierdzającej uwłaszczenie lub z dniem zajęcia nieruchomości pod drogę publiczną?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Problematyka podstawy obliczenia odszkodowania za nieruchomości pozostające w dniu 31 grudnia 1998 r. we władaniu Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, nie stanowiące ich własności, a zajęte pod drogi publiczne, które następnie stały się własnością Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, jest uregulowana w art. 73 ust. 5 ustawy Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną.

Przepis ten głosi, że podstawą do ustalenia wartości odszkodowania jest wartość nieruchomości według stanu z dnia wejścia w życie ustawy, przy czym nie uwzględnia się wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego trwałymi nakładami poczynionymi po utracie przez osobę uprawnioną prawa do władania gruntem. Zgodnie z art. 110 ustawy, z wyjątkiem art. 108 weszła ona w życie z dniem ogłoszenia, czyli dnia 29 października 1998 r., kiedy została opublikowana w Dzienniku Ustaw.

Decyzja wojewody ma znaczenie o tyle, że jako jedyny dowód nabycia własności nieruchomości stanowi podstawę do wypłaty odszkodowania, a zatem rozstrzygnięcie to musi zapaść przed rozstrzygnięciem w sprawie odszkodowania (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 18 maja 2007 r., sygn. akt I SA/Wa 1405/06).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

ada

1.3.2010 10:23:19

Re: Odszkodowanie za nieruchomość zajętą pod drogę

Jeśli nieruchomość , której część jest pod władaniem gminy, została sprzedana po 2000 r, to kto dostanie odszkodowanie: nowy czy stary włściciel?


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY