Odszkodowanie za przetrzymywanie firmowego laptopa

Pytanie:

Czy można żądać odszkodowania za przetrzymywanie firmowego laptopa, chociaż wcześniej nie podejmowano sądowych prób jego odzyskania?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Podstawowa zasada odpowiedzialności za szkodę wynika z art. 415 kc: Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia.

Za szkodę odpowiada osoba, której zawinione zachowanie jest źródłem powstania tej szkody. Zdarzeniem sprawczym, w rozumieniu art. 415 kc, jest zarówno działanie, jak i zaniechanie. Pierwsze polega na zachowaniu się aktywnym, drugie na zachowaniu się biernym. To ostatnie może być uznane za „czyn” wówczas, gdy wiąże się z ciążącym na sprawcy obowiązkiem czynnego działania i niewykonania tego obowiązku. Czyn sprawcy będący punktem wyjścia dla odpowiedzialności odszkodowawczej musi wykazywać się pewnymi cechami, tj. bezprawnością oraz zawinieniem. Bezprawność -jako przedmiotowa cecha czynu sprawcy -tradycyjnie ujmowana jest jako sprzeczność z obowiązującym porządkiem prawnym. Pojęcie „porządek prawny” obejmuje przy tym nakazy i zakazy wynikające z normy prawnej, lecz także nakazy i zakazy wynikające z norm moralnych i obyczajowych, określanych jako „zasady współżycia społecznego” lub „dobre obyczaje”. Bezprawność jest kategorią obiektywną. Chodzi o to, czy czyn sprawcy był zgodny, czy też niezgodny z obowiązującymi zasadami porządku prawnego. Źródła tych zasad wynikają z:

a) norm powszechnie obowiązujących -jako reguł postępowania wyznaczonych przez nakazy i zakazy wynikające z norm prawa pozytywnego, w szczególności prawa cywilnego, karnego, administracyjnego, pracy, finansowego itp.;

b) nakazów i zakazów wynikających z zasad współżycia społecznego (dobre obyczaje) (Gerard Bieniek w: Dmowski Stanisław, Sychowicz Marek, Ciepła Helena, Kołakowski Krzysztof, Wiśniewski Tadeusz, Żuławska Czesława, Gudowski Jacek, Bieniek Gerard Najnowsze wydanie: Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga trzecia. Zobowiązania. Tom I Warszawa 2009 Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis (wydanie IX) ss. 851).

Z kolei wina jest pojęciem odnoszącym się do sfery zjawisk psychicznych sprawcy, dlatego też określa się ją jako znamię podmiotowe czynu. Aby rozważać kwestię winy należy ustalić najpierw, że czyn danej osoby był bezprawny.

Najwięcej problemów z odpowiedzialnością odszkodowawczą rodziłoby określenie wysokości poniesionej szkody, jak również ustalenie związku przyczynowego między działaniem sprawcy, a skutkiem w postaci zakończenia działalności gospodarczej. Związek przyczynowy w dość ogólny sposób wyraża art. 361 § 1 kc -Zobowiązany do odszkodowania ponosi odpowiedzialność tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego szkoda wynikła. Powoływany już wcześniej Tadeusz Wiśniewski tak rozumie znaczenie tego przepisu: „Powstaje jednak podstawowy dla praktyki problem, kiedy zachodzi „normalny” związek przyczynowy. Otóż, należy tu zachować następujący modus procedendi: wpierw badamy, czy w ogóle pomiędzy kolejnymi faktami istnieją obiektywne powiązania. W szczególności wyjaśniamy, czy dany fakt (przyczyna) był koniecznym warunkiem wystąpienia drugiego z nich (skutku), czyli czy bez niego skutek wystąpiłby. Tylko w razie pozytywnego stwierdzenia rozważamy ściślejsze zagadnienie, a mianowicie, czy wspomniane powiązania można traktować jako „normalne”, tzn. typowe lub oczekiwane w zwykłej kolejności rzeczy, a więc niebędące rezultatem jakiegoś zupełnie wyjątkowego zbiegu okoliczności. Ocena, czy skutek jest normalny, powinna być oparta na całokształcie okoliczności sprawy oraz wynikać z zasad doświadczenia życiowego i zasad wiedzy naukowej, specjalnej”

Reasumując, jeżeli udałoby się wykazać istnienie wszystkich przesłanek odpowiedzialności odszkodowawczej: bezprawność, zawinienie, związek przyczynowy, istnienie szkody oraz jej wysokość, to można domagać się odszkodowania. Sprawy tego gatunku są jednak długotrwałe i skomplikowane.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: