Jaki jest tryb składania odwołań od decyzji ZUS?

Pytanie:

Jaki jest tryb składania odwołań od decyzji ZUS?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Poniżej wskazujemy zasady rządzące składaniem odwołań od decyzji ZUS. Zgodnie z art. 83 ust. 2 ustawy systemie ubezpieczeń społecznych, formą kontroli stanowiska Oddziału ZUS w sprawie z zakresu ubezpieczeń społecznych, jest zaskarżenie decyzji wydanej w takiej sprawie. Kontrolę tę wszczyna odwołanie od decyzji Oddziału ZUS, a właściwe w zakresie rozpatrzenia tego odwołania są sądy ubezpieczeń społecznych w postępowaniu uregulowanym przepisami Kodeksu postępowania cywilnego. Należy podkreślić, że w toku rozprawy przed sądem ubezpieczeń społecznych rzeczą sądu jest wszechstronne zbadanie trafności zaskarżonej decyzji, albowiem k.p.c. nie specyfikuje ani nie formalizuje podstaw, na których można oprzeć odwołanie, jak też nie zakreśla granic postępowania wywołanego jego wniesieniem. W tej sytuacji brak podstaw do uwzględnienia odwołania oznacza brak jakichkolwiek - podniesionych przez skarżącego oraz wziętych przez sąd pod rozwagę z urzędu - przyczyn uzasadniających zmianę zaskarżonej decyzji w całości lub w części i odmienne orzeczenie co do istoty sprawy. Stwierdziwszy brak tych podstaw, sąd odwołanie oddala. W sytuacji, w której wyniki postępowania -prowadzonego w zakresie zarzutów postawionych przez odwołującego się, jak i co do wszystkich innych okoliczności, których wzięcie pod rozwagę jest niezbędne dla wydania orzeczenia -uzasadniają wniosek, że zaskarżona decyzja jest wadliwa w całości lub w części, sąd uwzględnia odwołanie i rozstrzyga co do istoty sprawy. Podkreślamy, że sąd nie może uchylić zaskarżonej decyzji i przekazać sprawy organowi rentowemu do ponownego rozpoznania -w każdym zatem wypadku wadliwości decyzji musi orzec co do meritum. Konkluzja powyższych wywodów jest taka, że odwołanie do sądu ubezpieczeń społecznych zainicjuje kontrolę całego postępowania ZUS zmierzającego do wydania przedmiotowej decyzji odmownej. Sąd zobowiązany jest wziąć pod uwagę wszystkie okoliczności niezależnie od podniesionych w odwołaniu zarzutów.

Nie zwalnia to jednak wnoszącego odwołanie od wskazania na czym swoje odwołanie opiera, choć teoretycznie może ono nie zawierać tego elementu. Zgodnie z art. 477 z ind. 9 par. 1 k.p.c odwołanie od decyzji organów rentowych wnosi się na piśmie do organu, który wydał decyzję, lub do protokołu sporządzonego przez ten organ, w terminie miesiąca od doręczenia odpisu decyzji. Organ rentowy, do którego wniesiono odwołanie, niezwłocznie przekazuje odwołanie wraz z aktami sprawy do sądu. Organ, który wydał zaskarżoną decyzję i za pośrednictwem którego odwołanie jest wnoszone do sądu, może, jeżeli uzna odwołanie w całości za słuszne, zmienić lub uchylić zaskarżoną decyzję. W takim przypadku odwołaniu nie nadaje się biegu. Tym samym odwołanie należy złożyć do Oddziału ZUS a nie do sądu okręgowego. Odwołanie należy złożyć w terminie miesiąca od doręczenia odpisu decyzji (art. 477 z ind. 9 par. 1 k.p.c.). Warto zaznaczyć, że jeżeli pismo wniesione do organu rentowego nie spełnia wymogów formalnych odwołania określonych w art. 477 z ind. 10 k.p.c., ale na podstawie jego treści można ustalić jakiej decyzji ono dotyczy oraz wynika z niego, że strona nie zgadza się z tą decyzją, organ rentowy nadaje mu dalszy bieg. W przeciwnym wypadku, organ rentowy wzywa stronę do sprecyzowania jej stanowiska. Odwołanie jest zwolnione od opłat sądowych. Odwołanie oraz wszystkie załączniki należy złożyć w dwóch egzemplarzach.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: