e-prawnik.pl Porady prawne

Odwołanie od decyzji ZUS o przeliczeniu emerytury - nieprawidłowa kwota bazowa

Pytanie:

ZUS wydał decyzję o przeliczeniu emerytury jednak przyjął nieprawidłową kwotę bazową (przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce). W pouczeniu jest mowa o możliwości odwołania do Sądu Okręgowego za pośrednictwem organu. Jakie są koszty sądowe dla odwołującego (w razie przegranej)? Jakie jest minimalne wynagrodzenie \"adwokackie\" w tego rodzaju sprawach?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Odwołanie od decyzji ZUS o przeliczeniu emerytury - nieprawidłowa kwota bazowa

11.4.2012

Jak wskazuje ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych:

Art.36. W sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych i w sprawach odwołań rozpoznawanych przez sąd pracy i ubezpieczeń społecznych pobiera się opłatę podstawową w kwocie 30 złotych wyłącznie od apelacji, zażalenia, skargi kasacyjnej i skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia.

W sprach tych wnoszący odwołanie ubezpieczony jest zwolniony od ponoszenia opłaty, także od opłaty podstawowej. Opłata podstawowa należy się dopiero od wnoszonych w tych sprawach środków zaskarżenia, tj. apelacji, zażalenia, skargi kasacyjnej i skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia. Wyliczenie to jest wyczerpujące, co oznacza, że od pozostałych środków zaskarżenia nie pobiera się żadnych opłat.

Wynagrodzenie adwokata za prowadzenie sprawy może być rozmaicie ukształtowane, w zalezności od jego "renomy", specializacji, złożoności sprawy etc. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu wskazuje:

§2.1.Zasądzając opłatę za czynności adwokata z tytułu zastępstwa prawnego, sąd bierze pod uwagę niezbędny nakład pracy adwokata, a także charakter sprawy i wkład pracy adwokata w przyczynienie się do jej wyjaśnienia i rozstrzygnięcia.

2.Podstawę zasądzenia opłaty, o której mowa w ust. 1, stanowią stawki minimalne określone w rozdziałach 3-5. Opłata ta nie może być wyższa niż sześciokrotna stawka minimalna ani przekraczać wartości przedmiotu sprawy.

3.W sprawach, w których strona korzysta z pomocy prawnej udzielonej przez adwokata ustanowionego z urzędu, opłaty, o których mowa w ust. 1, sąd podwyższa o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania o tych opłatach.

§3.1.Przy ustalaniu w umowie opłaty bierze się pod uwagę rodzaj i stopień zawiłości sprawy oraz wymagany nakład pracy adwokata.

2.W przypadkach szczególnie uzasadnionych, gdy przemawia za tym sytuacja majątkowa lub rodzinna klienta albo rodzaj sprawy, adwokat może ustalić stawkę opłaty niższą niż stawka minimalna albo zrezygnować z opłaty w całości.

3.W przypadkach, o których mowa w ust. 2, sąd może, odpowiednio, zasądzić koszty zastępstwa w wysokości ustalonej przez adwokata.

Stawki minimalne, w sprawa prawa pracy i ubezpieczeń społeczych wskaznane są w następującym ustępie powyższego rozporządzenia:

§12.1.Stawki minimalne wynoszą w sprawach z zakresu prawa pracy o:

1)nawiązanie umowy o pracę, uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne, przywrócenie do pracy lub ustalenie sposobu ustania stosunku pracy - 60 zł;

2)wynagrodzenie za pracę lub odszkodowanie inne niż wymienione w pkt 4 - 75% stawki obliczonej na podstawie § 6 od wartości wynagrodzenia lub odszkodowania będącego przedmiotem sprawy;

3)inne roszczenia niemajątkowe - 60 zł;

4)ustalenie wypadku przy pracy, jeżeli nie jest połączone z dochodzeniem odszkodowania lub renty - 120 zł;

5)świadczenie odszkodowawcze należne z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej - 50% stawki obliczonej na podstawie § 6 od wartości odszkodowania będącego przedmiotem sprawy.

2.Stawki minimalne wynoszą 60 zł w sprawach o świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego i zaopatrzenia emerytalnego.

Podkreślić należy, iż wskazana wysokość ma charakter minimalny, w rzeczywistości, adwokat może domagać się wyższej opłaty za reprezentacje w postępowaniu.

Z poważaniem

Redakcja e-prawnik.pl

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (3)

Re: Odwołanie od decyzji ZUS

KKU2

4.12.2012 8:22:31

Re: Odwołanie od decyzji ZUS

ja sądzę się z ZUS-em o niezrealizowane świadczenie po ojcu. Ojciec zmarł 03 listopdada 2010r. emeerytura wpłynęła na konto bankowe 04 listopada 2010r. według ZUS emerytura została wypłacona osobie uprawnionej. więc zapytałam, czy wysłali ją do nieba, piekła czy do czyśćca. Pierwszą instancję wygrałam. Sąd apelacyjny przyznał rację ZUS. A ja się pytam jak trzech bezstronnych niezawisłych sędziów zgadza się na to, aby ZUS wypłacał świadczenia osobom zmarłym!!! Gdzieś po drodze zabrakło logiki i zdrowego rozsądku. Napisałam skargę kasacyjną - ten sam sąd apelacyjny odrzucił ją. piszę do rzecznika praw obywatelskich a jak trzeba to do ETS-u

Re: Odwołanie od decyzji ZUS

_arp

4.12.2012 0:43:53

Re: Odwołanie od decyzji ZUS

Ustanowienie Urzędu Strażnika Ochrony Obywateli zmobilizuje również do nowelizacji przepisów prawnych i na to dzieło fundusze powinny się znaleźć.

Re: Odwołanie od decyzji ZUS

Vit

22.11.2012 0:44:0

Re: Odwołanie od decyzji ZUS

W przypadku przegrania sprawy w sądzie, sąd dodatkowo zasądza od rencisty lub emeryta koszty zastępstwa procesowego dla ZUS, za udział w rozprawie. ZUS ma większe prawa, może nie wydać decyzji na złożony wniosek, może wydać ją po terminie itp. i z tego tytułu nie ponosi konsekwencji. Decyzje wydawane są na podstawie kpa, natomiast sąd sądzi na podstawie kpc, kc, kpk ..Z tego tytułu, moim zdaniem, apelację winien rozpatrywać Sąd Administracyjny. Z doświadczenia wiem, że sądy raczej uznają decyzje ZUS i treść ich uzasadnień. ZUS przed sądem reprezentują prawnicy, co jest dodatkowym atutem. Emeryt występujący sam, nie znający przepisów prawa, nie ma szans na wygranie. Wg obowiązującego prawa sędzia nie musi ustalać prawdy. Sędziemu przyznano prawo swobodnej oceny dowodów. Przy wyroku może ich nawet nie brać pod uwagę. Do 1989 r. zadaniem sądów było ustalenie prawdy w świetle dowodów. W demokracji zasada ta już nie obowiązuje.

Pokaż wszystkie komentarze (3)

Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ