e-prawnik.pl Porady prawne

Odwołanie się do sądu pracy zwalnianego celnika

Pytanie:

Funkcjonariusz służby celnej został zwolniony ze służby w związku z odmową wykonania decyzji Szefa Służby Celnej w sprawie przeniesienia służbowego z Izby Celnej we Wrocławiu do Izby Celnej w Przemyślu. Decyzja o przeniesieniu została wydana na podstawie art. 18 ust. 2 i 6 ustawy o Służbie Celnej. Wobec zaistniałych okoliczności funkcjonariusz został zwolniony na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 9 ustawy o Służbie Celnej. Jednakże funkcjonariusz nie zgadza się z taką podstawą zwolnienia, gdyż według jego mniemania powinien zostać zwolniony na podstawie art 26 pkt 7. Decyzja o przeniesieniu nastąpiła w związku z wejściem Polski do Unii Europejskiej, a tym samym część granicy polskiej uległa zniesieniu z punktu widzenia kontroli celnej, a obecna wschodnia granica stała się zewnętrzną granicą Unii Europejskiej. Stworzyło to konieczność zwiększenia obsady etatowej na wschodzie kraju, a zmniejszenia jej na zachodzie. Czy wobec tak zaistniałego stanu prawnego funkcjonariusz może wystąpić do sądu pracy z pozwem o wypłatę odprawy na podstawie art 58 ust. 3 ustawy o Służbie Celnej, powołując sie na fakt, że zwolnienie nastąpiło nie ze względu na odmowę wykonania decyzji, a z powodu reorganizacji urzędu i czy w takiej sytuacji w ogóle można mówić o reorganizacji urzędu (decyzję o przeniesieniu na stałe otrzymało ok. 600 osób)?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Odwołanie się do sądu pracy zwalnianego celnika

11.5.2006

Zgodnie z art. 18 ust. 2 powołanej w pytaniu ustawy funkcjonariusza celnego można, gdy wymagają tego ważne względy służbowe, przenieść na takie samo lub równorzędne stanowisko do innego urzędu, w tej samej lub innej miejscowości. Zgodnie zaś z ust. 4 tego artykułu funkcjonariusza celnego można, gdy wymagają tego potrzeby służbowe, przenieść czasowo na okres do 6 miesięcy w roku kalendarzowym do innej jednostki organizacyjnej Służby Celnej w tej samej lub innej miejscowości. Zaś ust. 6 stanowi, że przeniesień, o których mowa w ust. 2 i 4, jeśli łączy się to z przeniesieniem do innego urzędu, dokonuje minister właściwy do spraw finansów publicznych. Art. 25 ust. 1 pkt 9 stanowi, że funkcjonariusza celnego zwalnia się ze służby w wypadku odmowy wykonania decyzji w sprawie przeniesienia, o którym mowa w art. 18 ust. 2 i 4. W przypadku zwalnianego ze służby przeniesienie się opierało na podstawie art. 18 ust. 2 a decyzja wydana przez podmiot właściwy zgodnie z ust. 6. Odmowa wykonania decyzji dawała podstawę do zwolnienia w oparciu o jedną z przyczyn wymienionych w art. 25 ust. 1 pkt 9 ustawy o Służbie Celnej. Funkcjonariusz nie był zwalniany automatycznie wedle podstawy wynikającej z art. 26 pkt 7, który stanowi, że funkcjonariusza celnego można zwolnić ze służby w wypadku likwidacji urzędu lub jego reorganizacji związanej ze zmniejszeniem liczby etatów, jeżeli nie jest możliwe przeniesienie funkcjonariusza celnego na inne stanowisko lub do innego urzędu. Przeniesienie bowiem było możliwe, gdyż wydano w tym zakresie decyzję, której nie zaakceptował pracownik. Zatem odwołanie sie do sądu pracy od podstawy zwolnienia jest niezasadne. Czym innym jest jednorazowa odprawa w wysokości trzymiesięcznego uposażenia obliczana jako ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy, na zasadach określonych w przepisach wydanych na podstawie Kodeksu pracy. Funkcjonariuszowi celnemu w służbie stałej, zwolnionemu ze służby w związku z likwidacją lub reorganizacją urzędu, przysługuje odprawa. Pracownik nie został zwolniony na tej podstawie, lecz na podstawie odmowy wykonania decyzji o przeniesieniu. Jeśli nie wydano by decyzji o przeniesieniu, to zwolnienie mogłoby się odbyć w oparciu o art. 26 pkt 7 i wtedy pracownik byłby uprawniony do odprawy. Oczywiście cały kontekst sytuacyjny sugeruje, ze zwolnienia następowały przez reorganizację służby celnej, to jednak podstawa rozwiązania musi wynikać z reorganizacji a nie z niezastosowania się do decyzji o przeniesieniu.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ