e-prawnik.pl Porady prawne

Oferta w zamówieniach publicznych

Pytanie:

Czy ofertę w przetargu nieograniczonym mogą podpisać trzy osoby uprawnione do reprezentacji, przy czym każda z tych osób podpisze tylko jedną z części oferty?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Oferta w zamówieniach publicznych

21.4.2005

Rozstrzygnięcie opisanej sytuacji zależy od tego, jaki typ reprezentacji obowiązuje w spółce z o.o.. Jeżeli oświadczenia w imieniu spółki uprawnieni do reprezentacji mają składać łącznie (dwóch lub trzech uprawnionych do reprezentacji), to taka sytuacja jest niedopuszczalna. Należy przy tym pamiętać, że jeżeli umowa spółki nie zawiera w tym względzie żadnych postanowień, do składania w imieniu spółki oświadczeń woli wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu lub jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.

Jeżeli każda z tych osób może samodzielnie reprezentować spółkę, to należy rozważyć treść składanej oferty. Złożenie większej liczby ofert uzasadnia bowiem ich odrzucenie jako niezgodnych z ustawą o zamówieniach publicznych. Jeżeli każdy z uprawnionych do reprezentacji podpisze część oferty odnoszącą się do innego zakresu prac, na które ma zostać udzielone zamówienie publiczne, to taka oferta może być uznana za ofertę wielowariantową, czyli niedopuszczalną (wyrok Zespołu Arbitrów z 4 listopada 1999 r. UZP/ZO/0-1049/99).

Inna sytuacja zachodzi, gdy zamawiający dopuścił możliwość złożenia oferty częściowej, co jest możliwe, jeżeli przedmiot zamówienia jest podzielny.  W takim przypadku wykonawca może złożyć oferty częściowe na jedną lub więcej części zamówienia, chyba że zamawiający określi maksymalną liczbę części zamówienia, na które oferty częściowe może złożyć jeden wykonawca. 

Jednak nawet przy założeniu, że planowana oferta nie stanowi oferty wielowariantowej, istnieją wątpliwości, czy oferta może zostać podzielona na trzy części i każda część będzie podpisana przez jednego z uprawnionych do samodzielnej reprezentacji spółki. Te wątpliwości wynikają z faktu, iż oferta powinna zawierać istotne postanowienia umowy, a w przypadku zamówień publicznych dodatkowo treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Jeżeli pismo spółki, które ma być ofertą zostanie podzielone, np. na część zawierającą cenę, część zawierającą termin wykonania zamówienia i część zawierającą przedmiot umowy, to takie pismo nie będzie stanowiło całości zawierającej wszystkie wymagane postanowienia i z tego względu nie będzie ofertą.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ