Opodatkowanie dochodu uzyskanego za granicą (USA)

Pytanie:

Moja mama przepracowała w Polsce 23 lata i od 60 roku życia otrzymuje emeryturę. Dostaje też emeryturę w Stanach Zjednoczonych Ameryki za przepracowane tam lata pracy. Mama ma obywatelstwo polskie i amerykańskie. Jak w tej sytuacji pobiera sie podatki? ZUS pobiera mamie zliczki na podatek dochodowy. W Stanach też mama płaci podatek od tamtejszej emerytury. Czy dochody osiagnięte z tych emerytur w jakiś sposób łączą się? Z banku polskiego jako osobie zagranicznej przysłano mamie IFT-1R z przychodami z rachunku bankowego jaki mama ma w Polsce (są to przychody w wysokości ok 100 zł.) Czy w powyzszej sytuacji powyższy PIT ma jakieś znaczenie do rocznych rozliczeń podatkowych w Polsce?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Osoba fizyczna mająca miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (zakładamy, że ta osoba mieszka w Polsce) objęta jest nieograniczonym obowiązkiem podatkowym, oznacza to, że osoba taka podlega obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów. Stanowi o tym art. 3 ust. 1. ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm.) Jeżeli więc, osoba mająca miejsce zamieszkania na terytorium Polski osiąga dochody ze źródeł przychodów położonych na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki, np. emeryturę to ma ona obowiązek obliczyć i ewentualnie odprowadzić należny podatek dochodowy od zagranicznej emerytury do polskiego urzędu skarbowego.

Poza powyższym, zagraniczna emerytura może też być opodatkowana w państwie źródła, czyli w Stanach Zjednoczonych. Stanowi o tym art. 5 ust. 1 Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o uniknięciu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylania się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisaną w Waszyngtonie dnia 8 października 1974 r. (Dz. U. z 1976 r. nr. 31, poz. 178). Zgodnie z przytoczonym przepisem prawa osoba mająca miejsce zamieszkania w Polsce może być opodatkowana w Stanach Zjednoczonych Ameryki z tytułu dochodu pochodzącego ze źródeł właśnie ze Stanów Zjednoczonych. Zakładam, że Pańska mama ma miejsce zamieszkania na terytorium Polski, nie wspomina Pan o tym, że w chwoli obecnej mieszka ona w USA.

W przedstawionej sytuacji może dojść do międzynarodowego podwójnego opodatkowania dochodu. Niemniej, celem uniknięcia podwójnego opodatkowania stosuje się metodę unikania podwójnego opodatkowania, określoną w zawartej umowie bilateralnej. W zawartej umowie pomiędzy Polską a USA przyjęto metodę proporcjonalnego odliczenia podatku zapłaconego za granicą (art. 20 ust. 1 Umowy) - inaczej: metodę zaliczenia. Metoda ta oznacza, że dochód uzyskany z zagranicy opodatkowany jest w Polsce, ale od należnego podatku odlicza się proporcjonalnie podatek zapłacony za granicą.

Przenosząc powyżej przedstawione uregulowania na grunt praktyki, oznacza to, że Pańska mama, zwana dalej podatnikiem, powinna w terminie do 2 maja br.

złożyć zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym 2005 na formularzu PIT-36. Przedstawiony termin złożenia zeznania: 2 maja br., wynika z faktu, że ustawowo określony termin do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym przypada w sobotę. Zgodnie z art.12 § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997, nr 137, poz. 926)” „Jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy.”

W składanym zeznaniu podatnik, zozliczający się indywidulanie, powinien w części D1: „Dochody i straty podatnika” w pozycjach 44, 45 i 46 wykazać odpowiednio: kwotę przychodu z emerytury krajowej, kwotę dochodu oraz kwotę pobranej przez płatnika i odprowadzonej do urzędu skarbowego zaliczki. Odpowiednio w pozycjach: 73, 75 i 77 podatnik powinien wykazać kwotę przychodu i dochodu i należne zaliczki z tytułu emerytury otrzymywanej pobieranej z zagranicy. W wierszu 9: „Razem” należy zsumować przychody i dochody z obu źródeł przychodów. Zarówno w odniesieniu do emerytur krajowych, jak i emerytur z zagranicy nie określa się kosztów uzyskania przychodów. Oznacza to, że kwota przychodów, wykazana w zeznaniu, będzie równa kwocie dochodów.

W dalszej kolejności podatnik powinien wypełnić część „E” zeznania: „Odliczenie dochodu zwolnionego, strat i składek na ubezpieczenie społeczne”. Prawdopodobnie, w przedstawionej sytuacji nie zaistnieją żadne odliczenia, ponieważ nie będziemy mieli do czynienia ani ze stratą ze źródła, jakim jest emerytura, ani też z odprowadzonymi składami na ubezpieczenie społeczne. W konsekwencji w poz. 135 zeznania podatnik powinien wykazać kwotę dochodu po odliczeniu dochodu zwolnionego, strat i składek na ubezpieczenie społeczne.

Kolejnym krokiem jest wypełnienie części „F” zeznania i dokonanie odliczeń od dochodu.

W wskazanej części, w szczególności można wykazać: darowizny, wydatki rehabilitacyjne, oraz wydatki z tytułu używania sieci Internet w miejscu zamieszkania.

W przedstawionej sytuacji, dla podatnika, istotne znaczenie będzie miało wypełnienie części „H” – obliczenie podatku.

W pozycji 159 należy wykazać dochód do opodatkowania, czyli kwotę dochodu po dokonanych odliczeniach. W pozycji zaś, 162 wykazać należy podstawę obliczenia podatku. Podstawę tę należy wykazać w pełnych złotych, dokonując zaokrąglenia w ten sposób, że końcówki kwot wynoszących mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 groszy i więcej podwyższa się do pełnych złotych. Kolejno, w pozycji 163 podatnik obowiązany jest obliczyć i wykazać podatek od kwoty wykazanej w pozycji 162 według skali podatkowej obowiązującej w 2005 r. Podatnik ma prawo, odliczyć od podatku obliczonego od łącznej sumy dochodów uzyskanych w roku podatkowym, podatek zapłacony w Stanach Zjednoczonych. Kwotę podatku pobranego za granicą należy wykazać w pozycji 165 składanego zeznania. Kwota podatku powinna być przeliczona na złote polskie. Zaznaczyć, jednak należy, że odliczenie kwoty podatku zapłaconego za granicą nie może przekroczyć tej części podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany za granicą. W praktyce oznacza to że, należy dokonać obliczenia podatku zagranicznego do odliczenia od podatku polskiego. Działanie to polega na pomnożeniu kwoty podatku od łącznej sumy dochodów przez kwotę dochodu zagranicznego a następnie podzieleniu otrzymanej kwoty przez kwotę łącznego dochodu: czyli sumy dochodów z polski i zagranicy. Otrzymany wynik to maksymalna kwota podatku zagranicznego, którą można odliczyć od podatku polskiego. Kwotę podatku będzie stanowiła różnica pomiędzy obliczonym podatkiem wykazanym w pozycji 164 a kwotą zagranicznego podatku do odliczenia wykazanego w pozycji 165 zeznania. Tak obliczony podatek należy wykazać we pozycji 167. Obliczony podatek dochodowy podatnik może obniżyć o przysługujące mu odliczenia w szczególności: o kwotę pobranej składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne oraz kwotę ulgi remontowo – modernizacyjnej. Pamiętać, jednak należy, że odliczeniu podlegają jedynie składki na ubezpieczenie zdrowotne, o którym mowa w ustawie oświadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Nie odlicza się zaś, składek odprowadzonych do zagranicznych systemów ubezpieczeń zdrowotnych. Warto dodać, że osoby, które uzyskują dochody ze źródeł przychodów położonych za granicą mają prawo skorzystać z preferencyjnego rozliczania się wspólnie z małżonkiem bądź w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci. Podatnicy, mają też prawo skorzystać ze zmniejszenia podatku należnego o kwotę 1% z tytułu wpłaty na rzecz organizacji pożytku publicznego.

Praktyczny sposób obliczenia podatku przy zastosowaniu metody odliczenia proporcjonalnego, określony w art. 27 ust. 9 ustawy z dnia 26 lipca 1997 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1990 r., nr 80, poz. 350 ze zm.) zaprezentowany jest poniżej.

Załóżmy, że:

  • emerytura uzyskana w Polsce wynosi: 10 000 zł

  • emerytura uzyskana w USA po przeliczeniu na złote polskie wynosi: 15 000zł

  • podatek zapłacony za granicą po przeliczeni na złote polskie wynosi: 2 500 zł

  1. Obliczenie dochodu: 10 000 + 15 000 = 25 000

  2. Obliczenie podatku od łącznej sumy dochodów wg. polskiej skali podatkowej: 25 000 x 19% = 4 750 – 530,08 = 4 219,92

  3. Obliczenie podatku zagranicznego do odliczenia od podatku polskiego: 4 219,92 x 15 000/ 25 000 = 2 531,95

  4. Obliczenie podatku: 4 219,92 – 2 531,95 = 1 687, 97 – na tym etapie obliczeń powstał podatek do wpłaty do polskiego urzędu skarbowego. Niemniej, od wskazanej kwoty należy odliczyć składki na ubezpieczenie zdrowotne. Po dokonaniu odliczenia należy zaokrąglić podatek należny do pełnego złotego. Następnie podatnik powinien określić różnicę pomiędzy podatkiem należnym a sumą należnych zaliczek za rok podatkowy, bądź różnicę pomiędzy sumą należnych zaliczek za rok podatkowy, a podatkiem należnym. W zależności od wyniku odliczeń powstanie bądź kwota do zapłaty, bądź nadpłata.

Co ciekwasze, nie dość, że podatniczka obowiązana jest do wykazania zagranicznej emerytury w zeznaniu polskim, to zgodnie z art. 44 ust. 1a pkt 2 podatnicy osiągający dochody bez pośrednictwa płatników z emerytur i rent z zagranicy są obowiązany bez wezwania wpłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy. Innymi słowy, podatniczka powinna w terminie do 20 każdego miesiąca obliczyć i wpłacić należne zaliczki za miesiąc poprzedni. Należy tego dokonać na formularzy PIT-5 :deklaracja na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Zastanawiające jest dlaczego Pańska mama będąca polską obywatelką i mająca tu prawdopodobnie miejsce zamieszkania otrzymuje informacje IFT-1/IFT-1R? Niemniej, dochody wynikające z informacji IFT-1/ IFT-1R o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w Polsce miejsca zamieszkania, nie podlegają wykazaniu w zeznaniu PIT-36 składanym za rok 2005.

Zgodnie z art. 45 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r., zeznaniami PIT-36, PIT-36L, PIIT-37 nie obejmuje się dochodów opodatkowanych zgodnie z art. 28-30 i 30a, czyli opodatkowanych w sposób zryczałtowany. Niemniej, nieujmowanie kwot przychodu, jest możliwe tylko pod warunkiem, że płatnik pobrał i odprowadził należny zryczałtowany podatek dochodowy. Jeżeli, podatek nie został pobrany przez płatnika, to zgodnie z art. 45 ust. 3b, w zeznaniu składanym za rok podatkowy, podatnik obowiązany jest wykazać nalezny zryczałtowany podatek. Podatek ten należy wykazać w poz. 185 bądź 186 zeznania PIT-36. Podstawą do wykazania kwot zryczałtowanego podatku jest sporzązenie załacznika PIT/X: informacja o zryczałtowanym podatku dochodowym w roku podatkowym.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: