Opodatkowanie podziału majątku małżonków

Pytanie:

Małżeństwo od trzech lat nie utrzymuje ze sobą żadnych stosunków, mąż wyprowadził się, nie prowadzą wspólnego gospodarstwa, kontaktują się ewentualnie w sprawach dorosłego syna, który podjął pracę i jest samodzielny finansowo. Ponieważ mąż prowadzi działalność gospodarczą, postanowił podpisać z żoną intercyzę oraz podzielić dotychczasowy majątek jeszcze przed rozwodem, który to rozciąga się w czasie z racji chociażby terminów sądowych. Podział majątku i intercyza ułatwiłaby mężowi prowadzenie działalności, bowiem obecna sytuacja powoduje, że nie może podejmować niektórych decyzji, w związku z tym, że potrzebna byłaby np. zgoda żony. Został sporządzony szkic aktu notarialnego, w którym podzielono majątek nawet na korzyść żony, oraz zawarto umowę majątkową. Koszty aktu zobowiązał się ponieść mąż. Szkic aktu został przekazany żonie, ponieważ chciała jego treść omówić z swoim prawnikiem. Niestety, żona zwleka już kilkanaście miesięcy, tłumacząc się brakiem czasu. Mąż zastanawia się nad złożeniem wniosku do sądu o podział wspólnego majątku. Czy oprócz kosztów sądowych, towarzyszących sądowemu podziałowi majątku, sąd zasądzi również inne koszty, np.: podatek do urzędu skarbowego od wartości podzielonego majątku? A jeśli tak, to jakiej wysokości są to opłaty?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Podział majątku wspólnego małżonków w wyniku zniesienia wspólności majątkowej małżeńskiej bez spłat i dopłat nie będzie podlegał opodatkowaniu (tak po stronie spłacanego, jak i spłacającego). Przy tym, w odniesieniu do poszczególnych podatków należy zauważyć, iż:

1) Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), przepisów tej ustawy nie stosuje się (tzn. niepodlega opodatkowaniu tym podatkiem) do przychodów z tytułu podziału wspólnego majątku małżonków w wyniku ustania lub ograniczenia małżeńskiej wspólności majątkowej oraz przychodów z tytułu wyrównania dorobków po ustaniu rozdzielności majątkowej małżonków lub śmierci jednego z nich.

2) W odniesieniu do podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) należy zauważyć, iż podział majątku wspólnego jest instytucją wyłącznie dla prawa rodzinnego i opiekuńczego, natomiast do czynności wymienionych w ustawie o PCC mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. W świetle obowiązującej ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych podział majątku wspólnego małżonków nie stanowi przedmiotu opodatkowania (tak: Informacja Urzędu Skarbowego w Olsztynie z dnia 25 lutego 2004 r., US.V/436-2/04).

3) Podział majątku małżonków na skutek zniesienia wspólności ustawowej nie będzie też podlegał podatkowi od spadków i darowizn. Co prawda, zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku od spadków i darowizn, podatkowi od spadków i darowizn zwanemu dalej podatkiem, podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium RP lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium RP tytułem nieodpłatnego zniesienia współwłasności. W literaturze podatkowej podkreśla się że podział majątku wspólnego małżonków w wyniku zniesienia wspólności ustawowej nie stanowi zdarzenia prawnego podlegającego opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn.

Rozdział kosztów umownego podziału majątku zależy od postanowień małżonków w tym przedmiocie. W zasadzie każde z nich ponosi własne koszty związane z podziałem. Praktycznie rzecz biorąc, koszty podziału ruchomości są nieznaczne. Strony umowy mogą ponieść jednak pewne nieuniknione koszty „towarzyszące” podziałowi, takie jak koszty transportu i przeładunku dzielonych rzeczy, koszty związane z różnego rodzaju opłatami (np. rejestracyjnymi) itp.

Dzieląc umownie majątek nieruchomy, trzeba się jednak liczyć z większymi kosztami. Przede wszystkim niezbędne będzie poniesienie kosztów wynagrodzenia notariusza. Taksa notarialna zależy od wartości dzielonego majątku. Maksymalna stawka wynagrodzenia notariusza wynosi (od wartości majątku): 

  • do 5.000 zł - 200 zł,

  • powyżej 5.000 zł do 15.000 zł - 200 zł + 3% od nadwyżki powyżej 5.000 zł,

  • powyżej 15.000 zł do 30.000 zł - 500 zł + 2% od nadwyżki powyżej 15.000 zł,

  • powyżej 30.000 zł do 60.000 zł - 800 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30.000 zł,

  • powyżej 60.000 zł do 1.000.000 zł - 1.100 zł + 0,5% od nadwyżki powyżej 60.000 zł,

  • powyżej 1.000.000 zł - 5.800 zł + 0,25% od nadwyżki ponad 1.000.000 zł.

Oprócz tego, konieczne może się okazać uiszczenie opłaty sądowej za wpis prawa własności w księdze wieczystej - jeśli w księdze wieczystej wpisani byli oboje małżonkowie, a w wyniku podziału nieruchomość przypadała jednemu z nich, notariusz pobierze również opłatę za wpis zmiany odnośnie właściciela. Jeśli akt notarialny został spisany przed dniem 2 marca 2006 r. i przed tym dniem notariusz złożył wniosek do sądu, wówczas opłata za zmianę wyniesie 20 zł. Jeśli zaś wniosek został złożony po 1 marca 2006 r., wówczas opłata wyniesie 150 zł. 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: