e-prawnik.pl Porady prawne

Otwarcie rachunku inwestycyjnego w USA

Pytanie:

Czy mogę otworzyć rachunek inwestycyjny za granicą, aby grać na giełdzie amerykańskiej? Czy nie ma przepisu regulującego tego typu rzeczy?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Otwarcie rachunku inwestycyjnego w USA

13.3.2001

Zgodnie z art.5.2 ustawy Prawo Dewizowe (Dz.U. nr 160 poz.1063 z 98r.) rezydenci czyli osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania w kraju mogą dokonywać obrotu dewizowego z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z tej ustawy. Obrót dewizowy obejmuje w szczególności inwestycje portfelowe będące obrotem kapitałowym w zakresie papierów wartościowych, jednostek uczestnictwa w funduszach zbiorowego inwestowania oraz pochodnych instrumentów finansowych, z wyłączeniem obrotu akcjami w ilości zapewniającej łącznie co najmniej 10% głosów na zgromadzeniu wspólników. Zgodnie z art. 9 pkt.3 wskazanej ustawy zezwolenia dewizowego wymaga jednak dokonywanie inwestycji portfelowych w zakresie krótkoterminowych papierów wartościowych oraz pochodnych instrumentów finansowych, z wyłączeniem pochodnych instrumentów finansowych będących przedmiotem obrotu na giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, Polskiej Giełdzie Finansowej S.A. w Warszawie lub Centralnej Tabeli Ofert S.A. w Warszawie. Oznacza to, iż zezwolenia takiego wymagają inwestycje portfelowe w zakresie obligacji i innych papierów wartościowych o charakterze dłuższym, wyemitowanych na podstawie przepisów kraju miejsca zamieszkania, siedziby emitenta lub kraju emisji, o terminie wykupu krótszym niż jeden rok (art. 2.1 pkt 20) a także prawa majątkowe, których cena zależy bezpośrednio lub pośrednio od ceny towarów, walut obcych, waluty polskiej, złota dewizowego, platyny dewizowej lub papierów wartościowych albo od wysokości stóp procentowych lub indeksów (art.2.1. pkt 22) z wyłączeniami wskazanych w art.9 pkt.3. Zezwoleń dewizowych w świetle art. 7.1 udziela w drodze decyzji Prezes NBP. Wskazany zakres objęty obowiązkiem uzyskania zezwolenia dewizowego nie obejmuje akcji oraz innych papierów wartościowych wyemitowanych na podstawie przepisów kraju miejsca zamieszkania, siedziby emitenta lub kraju emisji (nie będących krótkoterminowymi papierami wartościowymi zgodnie z art.2.1 pkt.20) a także jednostek uczestnictwa w funduszach zbiorowego inwestowania (w rozumieniu art.2.2 pkt.21). Nie ma tu bowiem zastosowania ograniczenie z art.9 pkt.2, gdyż Stany Zjednoczone należą do OECD. Nie należy jednak zapominać, iż zgodnie z art.12.3 rezydenci, nabywający i zbywający papiery wartościowe na zagranicznych rynkach regulowanych obowiązani są korzystać z pośrednictwa podmiotów prowadzących działalność maklerską i posiadających uprawnienia do takiego pośrednictwa na podstawie przepisów ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz.U. nr 118 poz.754 z 1997r.).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Selena King

Ted English

24.11.2009 3:18:47

Selena King

Lose 30 Lbs In 8 Weeks 2008 Military Base Pay Scale How To Make Origami Stars Baby Looney Tunes Wavs Sounds Naruto Episode 203 Patio Spanish Style To Kill A Mockingbird Symbols Grumpy Old Man Smiling Picture Nike Air Max 90 Gx Sympathy Poem Spanish Spring Break Girl Party Easter Religious Poems Kates Playground Free Ethan Allen Medallion Furniture Embroidery Machine Schematics Body Mind And Spirit Clip Art Free Drum Catalog Candi At First Time Auditions Florida Elevation Map Illusion Dog Collars Questions Nd Answer For An Interview Wicked Weasel Contest Pictures Snowman Bulletin Boards Happy Birthday Mom Sayings Text Message Chain Fourth Grade Persuasive Prompt Happy Birthday Lyrics In Hawaiian Pictures Of Mild Genital Warts On Women Cheap Italian Recipes Weapons For Middle Colonies


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ