Otworzenie działalności gospodarczej przez rolnika

Pytanie:

Jestem rolnikiem. Mam ziemię ponad 1 hektar - opłacam składki KRUS. Chcę otworzyć działalność gospodarczą (sklep). W sklepie który otwieram będę sprzedawać rzeczy używane (meble, odzież, firany, zabawki itp.). Będzie to komis rzeczy używanych, a więc działalność ta nie będzie związana z rolnictwem związku z tym moje zapytania. Czy opłacając składki KRUS mam prawo otworzyć taką działalność gospodarczą? Czy istnieje w przepisach prawa jakiś termin opłacania składek KRUS, po którym mogę otworzyć działalność gospodarczą? Jeśli tak, to jaki? Czy po otwarciu działalności gospodarczej mogę pozostać na składkach KRUS? Czy będę musiała w takiej sytuacji opłacać składki w ZUS-ie?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Obowiązujące przepisy pozwalają niektórym rolnikom opłacającym składki KRUS na prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej bez utraty prawa do ubezpieczenia rolniczego. 
 
Przez pozarolniczą działalność ustawa rozumie pozarolniczą działalność gospodarczą prowadzoną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez osoby fizyczne na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, z wyłączeniem wspólników spółek prawa handlowego oraz osób prowadzących działalność w zakresie wolnego zawodu:

 1. w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,

 2. z której przychody są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 

Ustawa dotycząca ubezpieczeń rolniczych przewiduje jednak pewne warunki, które należy spełnić, by nadal opłacać składki KRUS, a nie ZUS.

Pierwszym warunkiem jest to, by rolnik podlegał  w pełnym zakresie z mocy ustawy ubezpieczeniu KRUS. Ubezpieczeniu podlega z mocy ustawy rolnik (rolnikiem w rozumieniu tej ustawy jest pełnoletnia osoba fizyczna zamieszkującą i prowadzącą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście i na własny rachunek, działalność rolniczą w pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym), którego gospodarstwo obejmuje obszar użytków rolnych powyżej 1 ha przeliczeniowego lub dział specjalny, a także domownik takiego rolnika - jeżeli ten rolnik lub domownik nie podlega innemu ubezpieczeniu społecznemu lub nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty, albo nie ma ustalonego prawa do świadczeń z ubezpieczeń społecznych.

Kolejnym warunkiem jest podleganie takiemu ubezpieczeniu przez co najmniej 3 lata.

Dodatkowo, rolnik taki powinien spełniać warunki:

 1. złoży w Kasie oświadczenie o kontynuowaniu tego ubezpieczenia w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej lub współpracy przy tej działalności;

 2. jednocześnie nadal prowadzi działalność rolniczą lub stale pracuje w gospodarstwie rolnym, obejmującym obszar użytków rolnych powyżej 1 ha przeliczeniowego, lub w dziale specjalnym;

 3. nie jest pracownikiem i nie pozostaje w stosunku służbowym;

 4. nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty albo do świadczeń z ubezpieczeń społecznych;

 5. kwota należnego podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej nie przekracza kwoty wskazanej w ustawie wysokości (w roku 2008 było to kwota 2 755 zł.). Kwotę należnego podatku dochodowego od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej za poprzedni rok podatkowy rolnik obowiązany jest udokumentować zaświadczeniem właściwego naczelnika urzędu skarbowego i złożyć w Kasie wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt 1, chyba że ten rolnik nie prowadził pozarolniczej działalności gospodarczej w poprzednim roku podatkowym. Zaświadczenie o przychodach składa się do dnia 31 maja każdego roku podatkowego.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 9.6.2018

  Zawieszenie działalności gospodarczej przez przedsiębiorców wpisanych do CEIDG

  Od 30 kwietnia 2018 r. każdy przedsiębiorca wpisany do CEIDG ma możliwość zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej bezterminowo lub też na dowolny wskazany okres. 

 • 16.7.2017

  Koncesja - Jakiego rodzaju działalność gospodarcza wymaga koncesji?

  Swoboda prowadzenia działalności gospodarczej stanowi konstytucyjną zasadę w prawie polskim. Wyjątkiem od tej zasady jest obowiązek uzyskania koncesji przed podjęciem działalności gospodarczej. (...)

 • 7.1.2014

  Sprzedaż samochodu firmowego

  Ze względu na usunięcie z ustawy o podatku od towarów i usług definicji \"towarów używanych\" zmieniły się zasady dotyczące opodatkowania podatkiem VAT m.in. przy sprzedaży samochodów (...)

 • 26.5.2018

  Umowa o pomocy przy zbiorach

  Nowelizacja ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw wprowadza nowy rodzaj umowy cywilnoprawnej dla pracowników sezonowych, która ma zastąpić (...)

 • 31.7.2018

  Formy reglamentacji działalności gospodarczej

  Prawo przedsiębiorców porządkuje katalog form reglamentacji działalności gospodarczej. W Prawie przedsiębiorców do niezbędnego minimum ograniczone zostały przepisy ogólne (...)