e-prawnik.pl Porady prawne

Plan zagospodarowania przestrzennego

Pytanie:

Jestem zainteresowany zakupem działki. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego z 2005 roku zakazuje budowy dachów płaskich i nakazuje sytuowanie kalenicy głównej równolegle do drogi. Ja akurat muszę usytuować ją prostopadle. Niemniej cała okolica objęta tym samym zapisem zabudowana jest we wszystkie możliwe sposoby: dachy płaskie, wielospadowe z kalenicą równoległą, prostopadłą, itd. Wydaje mi się, że ktoś ustalił zapis mając na myśli nową zabudowę, niemniej w uchwale nie ma słowa o wyjątku dla zabudowy istniejącej. Czy miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dotyczą wyłącznie nowych inwestorów czy też wszystkich, co oznaczałoby, że istniejące dachy muszą być przebudowane? Jeśli to drugie kto zajmuje się egzekwowaniem tego i jakie sankcje może nałożyć?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Plan zagospodarowania przestrzennego

28.11.2011

Odpowiadając na powyższe pytanie, należy wskazać, iż plan zagospodarowania przestrzennego jest sporządzany na podstawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, w którym uwzględnia się uwarunkowania wynikające z dotychczasowego przeznaczenia, zagospodarowania i uzbrojenia terenu oraz kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz w przeznaczeniu terenów (art. 10 u.p.z.p.). Jednocześnie ustawa nie nakłada na właścicieli nieruchomości obowiązku dostosowania istniejącej zabudowy do warunków ustalonych w planie. Ponadto plan zagospodarowania przestrzennego jest aktem prawa miejscowego, toteż co do zasady nie ma on wstecznej mocy obowiązującej (zob. art. 4 i 5 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych).

Z powyższych względów należy uznać, iż wymagania dotyczące kalenicy odnosić się będą wyłącznie do nowopowstających budynków.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ