Podanie do urzędu a podpis elektroniczny

Pytanie:

Często piszę pisma do urzędów państwowych. Czy mogę je wysyłać podpisując kwalifikowanym podpisem elektronicznym? Czy urzędy państwowe mają obowiązek takie pisma honorować?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 63 §1 kodeksu postępowania administracyjnego, podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej albo za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej właściwego organu administracji publicznej, umożliwiającego wprowadzenie danych do systemu teleinformatycznego tego organu, a także ustnie do protokołu. Wymienione sposoby otwierają zatem możliwość składania podań drogą elektroniczną.

Podania te powinny jednak spełniać dwa warunki. Po pierwsze, powinny być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Po drugie, powinny zawierać dane w ustalonym formacie, zawarte we wzorze podania określonym w odrębnych przepisach, jeżeli te przepisy nakazują wnoszenie podań według określonego wzoru. Rodzaj tych danych zależy zatem od charakteru wnoszonych pism (art. 63 §3a k.p.a.).

Ponadto, zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, podmiot publiczny, prowadząc wymianę informacji, jest obowiązany zapewnić możliwość wymiany informacji również w formie elektronicznej przez wymianę dokumentów elektronicznych związanych z załatwianiem spraw należących do jego zakresu działania, przy wykorzystaniu informatycznych nośników danych lub środków komunikacji elektronicznej.

Podanie spełniające wszystkie warunki formalne, w tym wymienione powyżej, powinno być zatem honorowane przez organy administracji publicznej.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY