Podatek dochodowy od umowy zlecenia

Pytanie:

Podpisaliśmy ze studentką umowę zlecenia. Na jakim druku i w jakim terminie należy odprowadzić podatek od tej umowy? W jaki sposób prawidłowo ten podatek wyliczyć? Prosimy o formularz odpowiedniej deklaracji podatkowej.

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym  od osób fizycznych, osoba wykonująca pracę na podstawie umowy o dzieło lub zlecenia, uzyskująca przychody od osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, uzyskuje przychody z działalności prowadzonej osobiście.

Przychody powyższe pomniejsza się o koszty uzyskania przychodów ustalone w formie zryczałtowanej równej 20% uzyskanych przychodów (w przypadku uzyskania w ramach umowy zlecenia lub o dzieło przychodów z tytułu korzystania z praw autorskich i praw pokrewnych lub rozporządzania tymi prawami koszty wynoszą  50 %). Koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe.

W tym miejscu należy zaznaczyć, iż student, który nie ukończył 26 roku życia nie podlega ubezpieczeniom społecznym ani ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Od tak obliczonego przychodu zleceniodawca obowiązany jest pobrać zaliczkę na podatek w wysokości 19% oraz złożyć do urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania  płatnika deklarację PIT-4 w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym pobrano zaliczki.  Wzór deklaracji oraz program do obsługi aktywnego formularza znajduje sie na stronie: PIT4.F_I

Przykład: Student Jan, lat 21 zawarł umowę zlecenia z firmą Ex.  Strony postanowiły, iż z tytułu umowy zlecenia będzie on  otrzymywał wynagrodzenie w wysokości 1.000 zł. Jak będzie wyglądało rozliczenie studenta?

  • koszt uzyskania przychodu (uzyskane przychody nie są z tytułu korzystania z praw autorskich i praw pokrewnych lub rozporządzania tymi prawami): 1000 zł * 20%= 200 zł
  • Podstawa opodatkowania: 1.000 zł – 200 zł = 800 zł
  • Zaliczka na podatek dochodowy: 800 zł * 19 %= 152 zł
  • Suma wypłacona Janowi: 1.000 zł – 152 zł = 848 zł

Po zakończeniu roku podatkowego, do końca lutego płatnicy są obowiązani przesłać deklarację PIT-8B podatnikom (tu: studentowi) oraz urzędom skarbowym, którymi kierują naczelnicy urzędów skarbowych właściwi według miejsca zamieszkania podatnika.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: