Podatek od nieruchomości po jej podziale

Pytanie:

Samorządowe Kolegium Odwoławcze z wniosku jednego ze współwłaścicieli nieruchomości w chwili obecnej uchyliło decyzje Prezydenta Miasta w podatku od nieruchomości za rok 2004, 2005, 2006, 2007. Stan prawny nieruchomości do chwili obecnej jest taki, iż nieruchomość posiada dwóch właścicieli w równych udziałach po 1/2. W chwili obecnej obydwoje właściciele tej nieruchomości zamierzają dokonać podziału tej nieruchomości między sobą w ten sposób, by każdy z nich miał wydzieloną część nieruchomości i był jej jednym właścicielem. Pomimo uchylenia decyzji Prezydenta miasta przez SKO, Prezydent nie wszczął jeszcze postępowania w celu wydania nowych decyzji w podatku od nieruchomości za rok 2004/2007. Czy w takiej sytuacji, jeśli nastąpi podział nieruchomości na dwie równe części, to czy Prezydent Miasta będzie zobowiązany do wystawienia decyzji w podatku od nieruchomości na lata 2003/2007, mając na uwadze dokonany już podział, to znaczy dwie odrębne decyzje dla każdego z właścicieli osobno, czy też Prezydent Miasta będzie mógł wystawić decyzje w podatku od nieruchomości na lata 2003/2007, tak jak to miało miejsce dotychczas, to znaczy jedną decyzję doręczoną dwóm współwłaścicielom tejże nieruchomości?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące m.in. właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych.

Jak stanowi art. 3 ust. 4 wskazanej wyżej ustawy, jeżeli nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu dwóch lub więcej podmiotów, to stanowi odrębny przedmiot opodatkowania, a obowiązek podatkowy od nieruchomości lub obiektu budowlanego ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach lub posiadaczach.

Podatnikiem podatku od nieruchomości jest osoba lub osoby, które są właścicielami nieruchomości w danym okresie, niezależnie od faktu, kiedy została wydana decyzja ustalająca wysokość podatku. Zatem podatnikami podatku od nieruchomości za np. rok 2003 będą osoby, które były właścicielami w tym roku, niezależnie od tego, że np. na skutek wniesionego odwołania, decyzja Prezydenta Miasta zostanie wydana dopiero w 2007 r. Ma to doniosłe skutki, gdyż np. jeśli w 2003 r. nieruchomość stanowiła współwłasność dwóch osób, to mimo iż przed wydaniem decyzji w 2007 r. zniosłyby one współwłasność, to i tak będą solidarnie zobowiązane do zapłaty podatku, a nie będzie podatek podzielony zgodnie z dokonanym podziałem nieruchomości.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: