Podatek od sprzedazy mieszkania

Pytanie:

W 2004 r. sprzedałam własnościowe mieszkanie spółdzielcze i w ciągu 14 dni od daty sprzedaży złożyłam w urzędzie skarbowym oświadczenie, ze przychód z tej sprzedaży przeznaczę w ciągu dwóch lat na zakup innego mieszkania. Teraz chciałabym jednak te pieniądze darować bratu, ponieważ on buduje dom. Czy w takiej sytuacji po dwóch latach urząd skarbowy wezwie mnie do zapłaty? Czy powinnam napisać do urzędu skarbowego oświadczenie, ze te pieniądze oddalam bratu w darowiźnie, które będą przeznaczone na budowę domu? Co powinnam zrobić, żeby nie płacić do urzędu skarbowego ogromnego podatku?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 28 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnik może w ciągu 14 dni, licząc od dnia dokonania sprzedaży (np. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego), złożyć oświadczenie, że przychód uzyskany ze sprzedaży wyda na cele określone w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) lub lit. e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W takim przypadku nie płaci ryczałtu w wysokości 10% uzyskanego przychodu z tytułu sprzedaży.

Art. 21 ust. 1 pkt 32 lit a) i e) ustawy stanowi, iż przychody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości i praw określonych praw majątkowych (np. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego) są wolne od podatku:

a)  w części wydatkowanej nie później niż w okresie dwóch lat od dnia sprzedaży:

-  na nabycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem,

-  na nabycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie,

-  na nabycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie przeznaczonych pod budowę budynku mieszkalnego, w tym również gruntu lub udziału w gruncie albo prawa wieczystego użytkowania gruntu lub udziału w takim prawie z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego,

-  na budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę, remont lub modernizację własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego, położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

-  na rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację - na cele mieszkalne - własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego, położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

e)  w części wydatkowanej, nie później niż w okresie dwóch lat od dnia sprzedaży, na spłatę kredytu lub pożyczki, a także odsetek od kredytu lub pożyczki zaciągniętych na cele, o których mowa w lit. a), w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym również na spłatę kredytu lub pożyczki oraz odsetek od tego kredytu lub pożyczki zaciągniętych przed dniem uzyskania tych przychodów,

Jeżeli podatnik, wbrew złożonemu w urzędzie skarbowemu oświadczeniu,  nie przeznaczy pieniędzy w terminie dwóch lat na jeden ze wskazanych wyżej celów, to podatek wraz z odsetkami jest płatny najpóźniej następnego dnia po upływie dwóch lat od daty sprzedaży. W terminie płatności podatku podatnik jest obowiązany złożyć deklarację według ustalonego wzoru. Podatnik powinien dopełnić tych obowiązków bez jakiegokolwiek wezwania z urzędu skarbowego.

Podsumowując, przeznaczenie pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego na inne niż wskazane wyżej cele, w szczególności darowanie ich innej osobie (bez względu na jaki cel przekaże on te pieniądze), spowoduje konieczność zapłacenia zryczałtowanego podatku w wysokości 10% wraz z odsetkami za zwłokę.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: