Podatek rolny

Pytanie:

Podatnik jest właścicielem użytków rolnych o łącznej pow. 0,7784 ha. Część gruntów (0,6650 ha) wydzierżawia rolnikowi od 1995 r. na podstawie umowy dzierżawy, zarejestrowanej w ewidencji gruntów i budynków, ale nie jest to umowa, zawarta stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników lub przepisów dotyczących uzyskiwania rent strukturalnych). Grunty te jednak są użytkowane rolniczo przez rolnika, właściciela gospodarstwa rolnego o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha użytków rolnych. Czy w związku z tym użytki rolne o pow.0,6650 ha (te, które są w posiadaniu rolnika) mogą być opodatkowane stawką od 1 ha przeliczeniowego - równowartość pieniężna 2,5 q żyta?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

W celu odpowiedzi na powyższe pytanie kluczowe jest rozstrzygnięcie kto jest podatnikiem podatku rolnego. Otóż zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o podatku rolnym podatnikiem jest zasadniczo właściciel gruntów, a nie dzierżawca. Wyjątek jest przewidziany w art. 3 ust. 3 ustawy zgodnie z którym jeżeli grunty gospodarstwa rolnego zostały w całości lub w części wydzierżawione na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników lub przepisów dotyczących uzyskiwania rent strukturalnych, podatnikiem podatku rolnego jest dzierżawca.

Zatem w opisanym stanie faktycznym podatnikiem jest właściciel, a nie dzierżawca gruntów.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku rolnym podatek rolny za rok podatkowy wynosi od 1 ha przeliczeniowego gruntów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 - równowartość pieniężną 2,5 q żyta - obliczone według średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

Jak stanowi wskazany art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku rolnym podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi dla gruntów gospodarstw rolnych - liczba hektarów przeliczeniowych ustalana na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia do okręgu podatkowego.

Z kolei na mocy art. 2 ust. 1 ustawy o podatku rolnym za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów, o których mowa w art. 1, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej.

Skoro podatnikiem jest właściciel, a nie dzierżawca, a obszar gruntów nie kwalifikuje ich jako gospodarstwa rolnego, to nie ma podstaw do opodatkowania podatkiem rolnym stawką od 1 ha przeliczeniowego - równowartość pieniężna 2,5 q żyta.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Podatek rolny od użytków rolnych klasy VIz

  Interpretacja ogólna Ministra Finansów z 2 stycznia 2018 r. dotyczy ustalania przelicznika powierzchni użytków rolnych klasy VIz. Zgodnie z interpretacją stosuje się do nich (...)

 • Podatek rolny 2015

  Ile wynosi podatek rolny w 2015 roku? Jak się go oblicza? Co jest opodatkowane? Kto jest płatnikiem podatku rolnego? Jaki jest termin uszczenia podatku?

 • Kto i na jakich zasadach musi płacić podatek rolny?

  Przedmiotem opodatkowania podatkiem rolnym są grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów (...)

 • Paliwo rolnicze - zwrot

  Każdy producent rolny, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT potwierdzające zakup.

 • Umowa kontraktacji, czyli co może rolnik a co odbiorca płodów rolnych

  Umowa kontraktacji zawierana jest pomiędzy producentem rolnym a kontraktującym. Na podstawie tej umowy, producent rolny zobowiązuje się wytworzyć i dostarczyć kontraktującemu oznaczoną ilość (...)

NA SKÓTY