Podatek VAT od sprzedaży mieszkania

Pytanie:

Dana osoba jest właścicielem kilku nieruchomości (działek, mieszkań), które były nabywane forma oszczędności w ramach majątku prywatnego. Chciałaby część z nich spieniężyć. Czy jeśli osoba ta zdecydowałaby się sprzedać np. dwa mieszkania albo mieszkanie i działkę, to sprzedając te nieruchomości, musi odprowadzić podatek VAT? Czy w ostatnim czasie były na ten temat jakieś orzeczenia Sądu Najwyższego?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług (VAT), zwalnia się od podatku dostawę obiektów budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyjątkiem obiektów i ich części, które mają być zasiedlone lub zamieszkane po raz pierwszy; zwolnienie nie dotyczy części budynków przeznaczonych na cele inne niż mieszkaniowe.

Jak stanowi art. 43 ust.  ustawy o VAT, zwolnienie określone w ust. 1 pkt 10 nie ma zastosowania w przypadku, o którym mowa w art. 29 ust. 8 (Jeżeli w okresie 5 lat od ustanowienia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego jest zawierana umowa o przekształcenie przysługującego członkowi prawa na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub ustanowienie w miejsce tego prawa odrębnej własności lokalu, podstawą opodatkowania jest różnica między wartością rynkową lokalu a wartością zwaloryzowanego wkładu mieszkaniowego, pomniejszona o kwotę podatku).

Na mocy art. 2 pkt 14 ustawy o VAT, ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o pierwszym zasiedleniu - rozumie się przez to wydanie pierwszemu nabywcy lub pierwszemu użytkownikowi obiektów budownictwa mieszkaniowego lub ich części do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu.

Zatem sprzedaż używanych mieszkań jest zwolniona z VAT i nawet, jeśli by uznać, że sprzedawca wykonuje działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o VAT w zakresie obrotu mieszkaniami, sprzedaż mieszkań używanych przez takiego sprzedawcę nie będzie opodatkowana VAT.

Odnośnie sprzedaży działek należy wskazać, iż zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane oraz przeznaczone pod zabudowę. Zatem z tytułu sprzedaży takich terenów – niezależnie od ilości i czasu sprzedaży – sprzedawca nie jest opodatkowany podatkiem od towarów i usług (VAT). Zatem dostawa terenów niezabudowanych budowlanych oraz przeznaczonych pod zabudowę została objęta 22-proc. VAT, ale nie przy każdej transakcji.

Zgodnie bowiem z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Zatem uznanie, że sprzedaż danej działki podlega VAT, gdyż sprzedaż działek stała się już działalnością gospodarczą sprzedającego, zależy od tego, czy przeprowadzono jedną transakcję, czy też właściciel chce się pozbyć większej liczby działek, więc sprzedaż będzie się powtarzać. Nie wiadomo jednak, co dokładnie oznacza wykonywanie transakcji "w sposób częstotliwy". Takie sformułowanie przepisów budzi w praktyce wiele wątpliwości i jest to problem wskazywany w literaturze, który nie doczekał się dotychczas jasnego stanowisko organów podatkowych (por. D. Kaczyńska, Urzędnicy stosują własne wykładnie, Rzeczpospolita z 17 lipca 2006 r.). Niestety problem nie doczekał się dotychczas jednoznacznego rozstrzygnięcia w orzecznictwie.

Polecamy też: Czy sprzedaż działek budowlanych pochodzących z majątku osobistego podlega opodatkowaniu VAT?

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: