Podstawy zwolnienia nauczyciela

Pytanie:

Nauczyciel dyplomowany w szkole, w której jestem dyrektorem, złożył na mnie doniesienie o popełnieniu przestępstwa z art. 231 § 1 kk i art. 284 § 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk. Tym samym przysporzył mi wiele nieprzyjemności. W trakcie prowadzonego postępowania karnego wstąpił do organizacji związkowej, w której jest członkiem. Sąd wydał wyrok uniewinniający. Gdy wyrok się uprawomocni, to w jakim trybie mogę zwolnić tego nauczyciela? Czy i w jakim trybie mogę zwolnić nauczyciela dyplomowanego, który złożył na mnie doniesienie o popełnieniu przestępstwa, którego rzeczywiście nie popełniłam?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z Kartą Nauczyciela dyrektor szkoły w razie:

 1. całkowitej likwidacji szkoły rozwiązuje z nauczycielem stosunek pracy;

 2. częściowej likwidacji szkoły albo w razie zmian organizacyjnych powodujących zmniejszenie liczby oddziałów w szkole lub zmian planu nauczania uniemożliwiających dalsze zatrudnianie nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć rozwiązuje z nim stosunek pracy lub, na wniosek nauczyciela, przenosi go w stan nieczynny.

Nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie mianowania, z którym rozwiązano stosunek pracy z przyczyn określonych wyżej, przysługuje odprawa w wysokości sześciomiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.

O zamiarze wypowiedzenia nauczycielowi stosunku pracy z przyczyn określonych w pkt 2 dyrektor szkoły zawiadamia reprezentującą nauczyciela zakładową (międzyzakładową) organizację związkową, która w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia może zgłosić na piśmie dyrektorowi szkoły umotywowane zastrzeżenia. Niezależnie od powyższych przyczyn stosunek pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania ulega rozwiązaniu:

 • na wniosek nauczyciela;

 • w razie czasowej niezdolności nauczyciela do pracy spowodowanej chorobą, jeżeli okres tej niezdolności przekracza 182 dni, przy czym do okresu niezdolności do pracy wlicza się również przypadające w tym okresie przerwy obejmujące dni, w których w szkole, zgodnie z odrębnymi przepisami, nie odbywają się zajęcia; w szczególnie uzasadnionych wypadkach okres nieobecności w pracy może być przedłużony o kolejne 12 miesięcy, o ile nauczyciel uzyska prawo do świadczenia rehabilitacyjnego, o którym mowa w przepisach dotyczących świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, lub zostanie mu udzielony urlop dla poratowania zdrowia;

 • w razie orzeczenia przez lekarza przeprowadzającego badanie okresowe lub kontrolne o niezdolności nauczyciela do wykonywania dotychczasowej pracy;

 • w razie ukończenia przez nauczyciela 65 lat życia; jeżeli z ukończeniem 65 lat życia nauczyciel nie nabył prawa do emerytury, dyrektor szkoły przedłuża okres zatrudnienia, nie dłużej jednak niż o 2 lata od ukończenia przez nauczyciela 65 lat życia;

 • w razie uzyskania negatywnej oceny pracy.

Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania może nastąpić również:

 • na mocy porozumienia stron;

 • w razie nieusprawiedliwionego niezgłoszenia się nauczyciela na badanie okresowe lub kontrolne, z końcem miesiąca, w którym dyrektor otrzymał o tym informację.

Stosunek pracy nauczyciela wygasa z mocy prawa odpowiednio w razie:

 • prawomocnego ukarania w postępowaniu dyscyplinarnym karą dyscyplinarną zwolnienia z pracy oraz karą dyscyplinarną zwolnienia z pracy z zakazem przyjmowania ukaranego do pracy w zawodzie nauczycielskim w okresie trzech lat od ukarania lub karą wydalenia z zawodu nauczycielskiego;

 • prawomocnego skazania na karę pozbawienia praw publicznych albo prawa wykonywania zawodu lub utraty pełnej zdolności do czynności prawnych;

 • prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślnie;

 • upływu trzymiesięcznego okresu odbywania kary pozbawienia wolności;

 • stwierdzenia, że nawiązanie stosunku pracy nastąpiło na podstawie fałszywych lub nieważnych dokumentów.

Poza wymienionymi przykładami umowę o pracę można rozwiązać z nauczycielem w przypadku ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczy, zawinionej utraty uprawnień albo popełnienia oczywistego przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie pracownika.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY