Czy mogę na tym samym WZA podjąć uchwałę o stworzeniu kapitału rezerwowego z zysku spółki za rok ubiegły

Pytanie:

Czy mogę na tym samym WZA podjąć uchwałę o stworzeniu kapitału rezerwowego z zysku spółki za rok ubiegły, a następnie podjąć uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki akcyjnej poprzez przeniesienie całości środków z kapitału rezerwowego, który przed chwilą stworzyłem? Jeżeli tak, jakie istotne punkty powinna posiadać taka uchwała?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Na podwyższenie kapitału zakładowego można przeznaczyć kapitał rezerwowy utworzony z zysków spółki. Wówczas nastąpi podwyższenie kapitału za środków własnych spółki. Podwyższyć kapitał zakładowy ze środków zgromadzonych na dopiero co utworzonym kapitale rezerwowym można wówczas, gdy statut spółki tak stanowi (tzn. dopuszcza podwyższenie kapitału zapasowego ze środków własnych spółki). Może to nastąpić tylko wówczas, jeżeli zatwierdzone sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy wykazuje zysk i opinia biegłego rewidenta nie zawiera istotnych zastrzeżeń dotyczących sytuacji finansowej spółki. Jeżeli ostatnie sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na dzień bilansowy przypadający co najmniej na sześć miesięcy od dnia walnego zgromadzenia, na którym przewiduje się powzięcie takiej uchwały, biegły rewident spółki wybrany do badania sprawozdania finansowego spółki albo inny biegły rewident wybrany przez radę nadzorczą bada nowy bilans oraz rachunek zysków i strat, które powinny być przedstawione na tym zgromadzeniu. Jeżeli więc posiada Pan takie sprawozdanie, nic nie stoi na przeszkodzie, by podjąć uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego ze środków zgromadzonych na kapitale rezerwowym. Należy także pamiętać, że środki te należy do kapitału zakładowego przelać.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 28.5.2008

  Prawo do dywidendy w spółce akcyjnej

  Akcjonariusze uprawnieni są do udziału w zysku spółki. Udział w zysku to dywidenda, która wypłaca się w stosunku, w jakim każdy z akcjonariuszy uczestniczy w udziale w kapitale zakładowym spółki. (...)

 • 20.5.2008

  Podwyższenie kapitału zakładowego spółki akcyjnej ze środków spółki

  Podwyższenie kapitału zakładowego ze środków spółki polega na dokonaniu rachunkowego przesunięcia tzw. przeksięgowania określonych kwot z innych kapitałów własnych spółki (kapitału zapasowego (...)

 • 16.6.2008

  Obniżenie kapitału zakładowego spółki akcyjnej

  Wysokość kapitału zakładowego określa statut spółki akcyjnej. Kapitał ten nie może być niższy niż 500 000 złotych. Określenie w statucie zbyt dużego kapitału zakładowego może być w pewnych (...)

 • 22.5.2008

  Walne zgromadzenie akcjonariuszy - zasady zwoływania i obrad

  Walne zgromadzenie akcjonariuszy (WZA) jest organem spółki, na którym reprezentowany jest kapitał zakładowy spółki i jej inwestorzy. Jest ono naczelnym organem spółki, którego decyzje - podejmowane (...)

 • 5.2.2015

  Średnia krajowa - ile wynosi?

  Ile wynosi średnia krajowa netto za ubiegły rok i jak jest ona obliczana? W których województwach zarabia się najwięcej, a gdzie jest największe bezrobocie? Odpowiadamy na wszystkie (...)