Pokrzywdzony w postępowaniu karnym

Pytanie:

Oskarżony (na skutek pomówienia) został uniewinniony. Obecnie, jako pokrzywdzony, chce wnieść powiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez poprzednich pokrzywdzonych, a w procesie występujących jako oskarżyciele posiłkowi, jak również przeciw prokuraturze. Prokuratura od ponad roku od uniewinnienia nic w tej sprawie nie zrobiła, chociaż z uzasadnienia wyroku jasno wynikają kłamstwa ówczesnych oskarżycieli, jak również niekompetencja prokuratury. W jaki sposób uzyskać statut pokrzywdzonego - przy założeniu, że zostanie wszczęte dochodzenie po wniesieniu zawiadomienia odnośnie oskarżycieli posiłkowych i podstawionych świadków. Jakie prawa przysługują pokrzywdzonemu, szczególnie w postępowaniu przygotowawczym? Jak się dobrać do prokuratury?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Pokrzywdzonym jest osoba fizyczna lub prawna, której dobro prawne zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone przez przestępstwo. Posiadanie statusu pokrzywdzonego zależy wyłącznie od wypełnienia tych przesłanek - organ procesowy nie wydaje w tej kwestii żadnego postanowienia. Naruszenie lub zagrożenie musi być bezpośrednie w tym znaczeniu, że nie występują żadne ogniwa pośrednie między czynem ocenianym z punktu widzenia prawa karnego, a interesem pokrzywdzonego. Jak rozumiemy, w stanie faktycznym chodzi o popełnienie czynów z art. 233 - 238 k.k. (składanie fałszywych zeznań, fałszywe oskarżenie, tworzenie fałszywych dowodów, zawiadamianie o przestępstwie, którego nie popełniono). Są to wprawdzie przestępstwa, w których podstawowym interesem chronionym jest dobro wymiaru sprawiedliwości, jednak w literaturze nie wyklucza się przyznania osobie, o której zeznano fałszywie, fałszywie oskarżonej lub przeciw której wytworzono fałszywe dowody, statusu pokrzywdzonego (F. Prusak, Komentarz do kodeksu postępowania karnego, Warszawa 1999). Dotyczy to zwłaszcza art. 234 i 235 k.k., czyli fałszywego oskarżenia i tworzenia fałszywych dowodów, które chronią także dobra osobiste osoby, której oskarżenie lub dowody dotyczą (M. Szewczyk [w:] A. Zoll et al., Kodeks karny. Część szczególna. Tom II. Komentarz do art. 117-277 k.k., wyd. II, Warszawa 2006).

Pokrzywdzony jest stroną postępowania przygotowawczego. Więcej informacji o jego uprawnieniach można znaleźć w artykule: Czy wiesz, czego możesz domagać się od organów ścigania będąc pokrzywdzonym? Na etapie sądowym pokrzywdzony przestaje być stroną, o ile nie będzie występował jako oskarżyciel posiłkowy, powód cywilny lub oskarżyciel prywatny. Jako strona pokrzywdzony może m.in. przesłuchiwać świadków i oskarżonego, składać wnioski dowodowe i zaskarżać orzeczenia sądu.

Jeżeli prokurator odmówi wszczęcia śledztwa lub dochodzenia, pokrzywdzony może złożyć zażalenie do sądu (art. 306, art. 325a §2 oraz art. 465 §2 kodeksu postępowania karnego). Niezależnie od tego można zwrócić się do prokuratora przełożonego o objęcie czynności podległego prokuratora nadzorem służbowym, tj. może Pan złożyć skargę na prokuratora prowadzącego postępowanie przygotowawcze do jego przełożonego.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 26.9.2016

  Uprawnienia pokrzywdzonego przestępstwem

  Pokrzywdzonym jest osoba, która ucierpiała w wyniku przestępstwa, tzn. gdy przestępstwo naruszyło jej dobro prawne albo mu zagrażało. Dobrem prawnym, o którym mowa może być jakiekolwiek (...)

 • 5.8.2005

  Czy wiesz, czego możesz domagać się od organów ścigania będąc pokrzywdzonym?

  Status pokrzywdzonego musiał zostać określony przepisami, ponieważ \"ofiarą przestępstwa\" niestety może zostać każdy z nas. Dokładniej rzecz ujmując pokrzywdzonym może być zarówno (...)

 • 18.6.2017

  Małolaty na rozprawie

  Nowelizacja procedury cywilnej i sądowoadministracyjnej ma na celu umożliwienie osobom małoletnim udziału w charakterze publiczności w jawnych posiedzeniach sądowych w postępowaniu cywilnym i sądowoadministracyjnym. 

 • 13.5.2013

  Kiedy potrzebny jest wniosek o ściganie sprawcy przestępstwa?

  Niektóre przestępstwa ścigane są na wniosek pokrzywdzonego. Są to tzw. przestępstwa wnioskowe. Wniosek o ściganie należy złożyć do organu ścigania. Po złożeniu wniosku postępowanie (...)

 • 20.12.2016

  Proces karny i postępowanie cywilne - wzajemne zależności

  Czasem między sprawą karną i cywilną zachodzi związek wynikający z tego, że ten sam czyn stanowi przestępstwo, a zarazem rodzi skutki w sferze stosunków z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego (...)