e-prawnik.pl Porady prawne

Pomoc państwa w budownictwie mieszkaniowym

Pytanie:

W jakiej wysokości (i od czego) przewiduje odliczenia projekt ustawy o kompensacie wydatków mieszkaniowych dla inwestorów indywidualnych?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Pomoc państwa w budownictwie mieszkaniowym

21.11.2004

W chwili obecnej projekt powyższej ustawy znajduje się w bardzo wczesnej fazie uzgodnień (pracuje nad nim specjalna podkomisja sejmowa). Na jednym z pierwszych posiedzień uzgodniła ona, że projektem bazowm będzie poselski projekt ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (wniesiono bowiem dwa projekty poselskie i jeden rządowy). Wstępna faza prac powoduje, że bardzo trudno wskazać zasady na jakich inwestorzy indywidualni (osoby fizyczne) będą mogli odzyskiwać podatek VAT. Na dzień dzisiejszy można z dużym prawodpodobieństwem wskazać wysokość ulgi - kwota podlegająca kompensacie stanowić będzie 68,18% kwoty podatku od towarów i usług wynikającej z faktur (co w efekcie zniweluje różnicę między stawką 7 a 22%). Projekt przewiduje, iż prawo do zwrotu przysługuje w stosunku do wydatków poniesionych w związku z: 1) zakupem materiałów budowlanych związanym z: a) budową budynku mieszkalnego zgodnie z decyzją o pozwoleniu na budowę, b) nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstał lokal mieszkalny spełniający wymagania określone w odrębnych przepisach, c) remontem budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego; 2) zakupem nowowybudowanego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w takim budynku od gminy albo od osoby lub jednostki, która wybudowała ten budynek w wykonywaniu działalności gospodarczej. Z projektu wynika również, iż prawo do zwrotu wydatków dotyczy wydatków poniesionych i udokumentowanych fakturami wystawionymi od dnia 1 maja 2004 r. oraz przysługuje pod warunkiem, że: 1) wyżej wymienione czynności nie zostały dokonane w ramach prowadzonej przez osobę fizyczną działalności gospodarczej; 2) osoba fizyczna (małżonkowie) nie dokonywała powyższych czynności jako podatnik podatku od towarów i usług, w celu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem, Wskazać również należy na dwie kwestie, co do których można spodziewać się sporów w toku dalszych prac nad projektem. Pierwszą jest maksymalna kwota ulgi (jeden z projektów przewidywał takie maksimum), drugą natomiast - kwestia relacji prawa do ulgi do poprzednio obowiązujących ulg mieszkaniowych (jeden z projektów przewidywał, iż z omawianej ulgi będą mogły korzystać wyłącznie osoby niekorzystające poprzednio z ulg).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ