Pomoc publiczna przedsiębiorcom

Pytanie:

Z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego we własność (Dz. U. z 2005 r., Nr 175, poz. 1459 ze zm.) użytkownicy wieczyści są zobowiązani do uiszczenia właścicielowi opłaty. Przy ustalaniu opłaty za przekształcenie prawa j.w. stosowane są bonifikaty wynikające z zapisów w/w ustawy. Art.4 ust. 8 - bonifikaty dla osób fizycznych - decyduje kryterium dochodowe Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - na wniosek wszystkich stron - decyzją prezydenta przekształcono prawo współużytkowania wieczystego w prawo współwłasności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem z wyodrębnionymi 3 lokalami mieszkalnymi i 1 lokalem użytkowym. Przekształcenie nastąpiło z 90% bonifikatą, którą przyznano na wniosek stron, po spełnieniu przez nich warunków ustawowych. Lokal mieszkalny i lokal użytkowy posiadają rodzice. Po 1 lokalu mieszkalnym posiadają syn i synowa (rozwiedzieni). Oboje prowadzą działalność gospodarczą. Rodzice nie prowadzą działalności gospodarczej, ale lokal użytkowy wynajmują synowi ( umowa cywilnoprawna). Czy przyznaną bonifikatę należy traktować jako pomoc publiczną dla przedsiębiorcy i gmina powinna przekazać PIT-8c do urzędu skarbowego? Jeśli tak, to w jakim terminie? 8 października br. decyzja stała się ostateczna.

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

W myśl art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Katalog źródeł przychodów, z których dochody podlegają opodatkowaniu, został określony w art. 10 ust. 1 cytowanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych a pkt 9 tego artykułu stanowi, że źródłami przychodów są również inne źródła, które nie zostały wymienione w tym artykule.

Z kolei przepis art. 11 ust. 1 tej ustawy stanowi, że przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-16, art. 17 ust. 1 pkt 6 i 9, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Jeżeli świadczenia są częściowo odpłatne, przychodem podatnika jest różnica pomiędzy wartością tych świadczeń, ustaloną według zasad określonych w ust. 2 lub 2a, a odpłatnością ponoszoną przez podatnika (art. 11 ust. 2b ustawy).

Należy wskazać, że ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie definiuje pojęcia bonifikaty, rabatu. Słownik wyrazów obcych Kopalińskiego definiuje pojęcie - bonifikata, rabat, opust, upust, jako zniżkę ceny dóbr lub usług, przyznawaną przez sprzedającego (wykonawcę usługi) po dokonaniu transakcji. W praktyce udzielenie bonifikaty polega więc na obniżeniu ceny zakupu usług lub towarów. Ceną - zgodnie z definicją zawartą w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 05 lipca 2001r. o cenach (Dz. U. z 2001r., Nr 97, poz. 1050 ze zm.) jest wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę. Skoro cena sprzedaży ulega zmniejszeniu, u nabywcy następuje przysporzenie majątku stanowiące różnicę pomiędzy wartością towaru, a faktycznie zapłaconą ceną.

Stosownie do treści art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i art. 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Jak dowodzi użycie sformułowania "w szczególności", definicja przychodów z innych źródeł ma charakter otwarty i nie ma przeszkód, aby do tej kategorii zaliczyć również przychody inne niż wymienione wprost w przepisie art. 20 ust. 1 ustawy.

O przychodzie podatkowym z innych źródeł będziemy mówić zatem w każdym przypadku, kiedy u podatnika wystąpią realne korzyści majątkowe. Należy jednak zaznaczyć, że nie w każdym przypadku przysporzenie to będzie rodziło skutek podatkowy. Jeśli bowiem bonifikaty udzielane będą ściśle na zasadach określonych w ustawie a krąg osób uprawnionych do zakupów z bonifikatą będzie nieograniczony, udzielenie bonifikaty będzie podatkowo obojętne. Jeżeli zatem prawo beneficjentów nie będzie ograniczone do konkretnych osób lub grup osób indywidualnie oznaczonych i bonifikata na takich samych zasadach przyznana będzie wszystkim potencjalnym nabywcom (najemcom), to korzystanie z tej bonifikaty należy uznać za neutralne podatkowo. Nie ma zatem również obowiązku wystawiania PIT-8C.

Powyższe znajduje potwierdzenie w interpretacjach podatkowych (por. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 18 lutego 2009 r., sygn. IBPBII/2/415-96/08/JT).

Obowiązującą od 7 stycznia 2010 r. ustawą o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw dokonano też (w art. 3) różnych zmian w ustawie z 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. Nr 175, poz. 1459 oraz z 2007 r. Nr 191, poz. 1371). Ostatnia zmiana polega m.in. na dodaniu art. 5a przewidującego, że przepisy ustawy stosuje się z uwzględnieniem przepisów o pomocy publicznej. 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: